Преминете към основното съдържание

Процедури за възлагане на ОП

Референтен номер: 05381-2019-0003

Дата на създаване: 23-10-2019

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30-10-2019, 17:30

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Пряко договаряне

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език

Референтен номер: 05381-2019-0001

Дата на създаване: 17-06-2019

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31-07-2019

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Договаряне с предварителна покана за участие

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език

31 03 2023 Допълнително споразумение към договора

23-02-2023 Допълнително споразумение

01-12-2022 Допълнително споразумение към договора

21-09-2022 Допълнително споразумение

31-08-2021 Допълнително споразумение

15-10-2020 Допълнителни споразумения към договора

30-04-2020 Обявление за възлагане

30-04-2020 Договор

30-04-2020 Приложение – полица S&T

10-01-2020Решение за избор на изпълнител №РР-15-F/09.01.2020

10-01-2020 Доклад на Комисията за оценка от 07.01.2019

10-01-2020 Протокол №5 от 23.12.2019 за оценка на офертите

10-01-2020 Протокол за провеждане на преговори и приложения към него

10-01-2020 Протокол №4 от 19.11.2019 за отваряне на оферти

04-12-2019 Съобщение за заседание за теглене на жребий

15-11-2019 Съобщение за дата, час и място за отваряне на оферти

16-10-2019 Решение за предварителен подбор №PP-15-PS/16.10.2019

16-10-2019 Доклад на Комисията за резултатите от предварителен подбор

16-10-2019 Протокол № 3 за резултатите от предварителен подбор

28-08-2019 Протокол №2 за разглеждане на заявления за участие и документи

30-07-2019 Съобщение за дата, час и място за отваряне на заявления за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет “ Избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България"

22-07-2019 Решение за одобряване на изменение – удължаване срока за подаване на заявления за участие

15-07-2019 Решение за одобряване на изменение – удължаване срока за подаване на заявления за участие

15-07-2019 Въпроси и отговори

09-07-2019 Въпроси и отговори

02-07-2019 Въпроси и отговори

Референтен номер: 05381-2018-0003

Дата на създаване: 08-10-2018

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26-11-2018

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Открита

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език

Обявление за възлагане

Договор за възлагане

Приложения

10-06-2022 Допълнително споразумение № 1

01-08-2022 Допълнително споразумение № 2

28-11-2022 Допълнително споразумение № 3

Решение № РР-13-AD/22.04.2019 г. по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП

22-04-2019 Доклад на Комисията по чл. 60 от ППЗОП

22-04-2019 Протокол № 4 за публично отваряне и оценка на ценовите предложения

22-04-2019 Протокол № 3 за допускане и оценка на техническите предложения

01-04-2019 Съобщение за публично заседание за отваряне на ценови предложения

19-02-2019 Протокол № 1 за отваряне на оферти

19-02-2019 Протокол № 2 за разглеждане на документи за участие

22-10-2018 Въпроси и отговори

16-11-2018 Въпроси и отговори

Референтен номер: 05381-2018-0002

Дата на създаване: 21-05-2018

Краен срок за заявления за участие: 05-06-2018

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език

Обявление за приключване на договор

10-08-2018 Договор за възлагане на обществена поръчка

10-08-2018 Обявление за възложена поръчка

31-07-2018 Решение за избор на изпълнител от 31.07.2018

31-07-2018 Доклад от Работата на Комисията от 16.07.2018

31-07-2018 Протокол № 3 от 10.07.2018 от отваряне на оферти

31-07-2018 Протокол № 4 от 13.07.2018 за оценка

04-07-2018 Съобщение за дата, час и място на отваряне на оферти за участие

27-06-2018 Покана за подаване на оферти

Решение за №PP—10-PS от 12.06.2018 на Възложителя за одобряване на резултатите от предварителен подбор

13-06-2018 Доклад от работата на Комисията от 11.06.2018

13-06-2018 Протокол №1 от 06.06. 2018 г. за отваряне на заявленията за участие

13-06-2018 Протокол №2 за резултатите от предварителния подбор

04-06-2018 Съобщение за дата, час и място на отваряне на заявления за уастие

Референтен номер: 05381-2018-0001

Дата на създаване: 02-05-2018

Краен срок за подаване на оферти: 01-04-2019

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Ограничена

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език

01-07-2021 Договор с подизпълнител HDI

31-03-2021 Допълнително споразумение за изменение на договора №2

27-01-2021 Договор с подизпълнител с Линардос

25-01-2021 Договор с подизпълнител с Метрон С.А.

24-11-2020 Допълнително споразумение за изменение към Договора

14-09-2020 Договор с подизпълнител Schneider Electric

28-10-2019 Обявление за възложена поръчка

28-10-2019 Договор

28-10-2019 Приложение 1

28-10-2019 Приложение 2

28-10-2019 Приложение 3

26-11-2019 Приложения 4-8

Решение № РР-09-F/13.05.2019 г. за определение на изпълнител

13-05-2019 Доклад на Комисията по чл. 60 от ППЗОП

13-05-2019 Протокол № 6 за провеждане на публично заседание за отваряне на ценови предложения и комплексна оценка на офертите

13-05-2019 Протокол № 5 за допускане, разглеждане и оценка на оферти

13-05-2019 Протокол № 4 за провеждане на публично заседание за отваряне на оферти

11-04-2019 Съобщение за публично заседание за отваряне на ценови предложения

08-03-2019 Решение №PP-09-COR/08.03.2019 за удължаване на срок за подаване на оферти

13-02-2019 Покани до кандидатите, преминали предварителен подбор

13-02-2019 FEED документация за гръцкия участък на газопровода IGB

01-02-2019 Решение за предварителен подбор №PP-09-PS/01.02.2019

01-02-2019 Доклад на Комисията за резултатите от предварителен подбор

01-02-2019 Протокол № 3 за резултатите от предварителен подбор

04-09-2018 Съобщение за дата, час и място на отваряне на заявления за участие

15-06-2018 Съобщение за спиране на процедурата по чл. 203 от ЗОП

16-11-2018 Протокол № 1 от 11 септември 2018 г. за отваряне на заявленията за участие

16-11-2018 Протокол №2 за разглеждане на заявленията за участие и документи

25-03-2019 Въпроси и отговори

18-03-2019 Въпроси и отговори

11-03-2019 Въпроси и отговори

08-03-2019 Въпроси и отговори

05-03-2019 Въпроси и отговори

05-03-2019 Сваляне на “Profil km 150-km151.pdf“

01-03-2019 Въпроси и отговори

25-02-2019 Въпроси и отговори

18-02-2019 Въпроси и отговори

Въпроси и отговори – Фаза 1

Документация за участие и образци

Решение за одобряване на обявление за изменение – удължаване на срок за подаване на заявления за участие – 09-08-2018

Решение за откриване на процедура

Обявление ЕС

Документация за участие

Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 2 - Списък с документи

Приложение 3 - Заявление за участие

Приложение 4 - ЕЕДОП

Приложение 5 - Декларация списък задължени лица

Приложение 6 - Декларация подизпълнители

Приложение 7 - Критерии за подбор

Приложение 8 - Правила и критерии за намаляване броя на кандидатите

Приложение 9 - Опис на представените документи

Приложение 10 - Образец техническо предложение

Приложение 11 - Образец ценово предложение

Приложение 11 - Ценови таблици

Приложение 12 - Методика за оценка

Приложение 13 - Проект на Договор

Приложения към Приложение 1 - Техническа спецификация

Информация относно участие на външни лица

Референтен номер: 05381-2017-0003

Дата на създаване: 11-12-2017

Краен срок за заявления за участие: 02-07-2018

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Ограничена

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език

28-10-2019 Обявление за възложена поръчка

28-10-2019 Договор

28-10-2019 Договор приложения

28-10-2019 Приложение 1

28-10-2019 Приложение 1.1

28-10-2019 Приложение 2

26-11-2019 Приложения 4-6

Решение № РР-07-F/10.05.2019 г. за определение на изпълнител

10.05.2019 Доклад на Комисията по чл. 60 от ППЗОП

10.05.2019 Протокол № 6 за провеждане на публично заседание за отваряне на ценови предложения и комплексна оценка на офертите

10.05.2019 Протокол № 5 за допускане, разглеждане и оценка на оферти

10.05.2019 Протокол № 4 за провеждане на публично заседание за отваряне на оферти

11.04.2019 Съобщение за публично заседание за отваряне на ценови предложения

31.05.2018 Покана за подаване на оферти

Решение за №PP—07-PS от 18.05.2018 на Възложителя за одобряване на резултатите от предварителен подбор

20-04-2018 Протокол № 1 от 16 март 2018 г. за отваряне на заявленията за участие

20-04-2018 Протокол №2 за разглеждане на заявленията за участие и документи

18-05-2018 Протокол №3 за резултатите от предварителния подбор

12-03-2018 Ново съобщение за дата, час и място за отваряне на заявления за участие в ограничената процедурата с предмет „ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ

31-01-2018 Съобщение 1 за спиране на процедурата по чл. 203 ЗОП

30-01-2018 Съобщение за дата, час и място за отваряне на заявления за участие в ограничената процедурата с предмет „ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“.

04-06-2018 Въпроси и отговори

11-06-2018 Въпроси и отговори

Въпроси и отговори – Фаза 1

Документация за участие и образци

Решение за откриване на процедура

Обявление ЕС

Документация за участие

Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 2 - Списък с документи

Приложение 3 - Заявление за участие

Приложение 4 - ЕЕДОП

Приложение 5 - Декларация списък задължени лица

Приложение 6 - Декларация изпиране на пари

Приложение 7 - Декларация подизпълнители

Приложение 8 - Критерии за подбор

Приложение 9 - Правила и критерии за намаляване броя на кандидатите

Приложение 10 - Опис на представените документи

Приложение 11 - Образец техническо предложение

Приложение 12 - Образец ценово предложение

Приложение 13 - Методика за оценка

Приложение 14 - Проект на Договор

Приложения към Приложение 1 - Техническа спецификация

Информация относно участие на външни лица

Решение за одобряване на обявление за изменение – удължаване на срок за подаване на заявления за участие - 09-03-2018

Референтен номер: 05381-2017-0002

Дата на създаване: 10-11-2017

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05-09-2018

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Открита

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език

Обявление за възлагане

Договор за възлагане

Приложения

Решение № РР-05-F/15.03.2019 г. по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП

15-03-2019 Доклад на Комисията по чл. 60 от ППЗОП

15-03-2019 Протокол № 4 за публично отваряне и оценка на ценовите предложения

15-03-2019 Протокол № 3 за допускане и оценка на техническите предложения

14-02-2019 Съобщение за публично заседание за отваряне на ценови предложения

24-01-2019 Протокол № 2 за разглеждане на оферти и документи за участие

24-01-2019 Протокол № 1 от 11 септември 2018 г. за отваряне на оферти

30-04-2018 Съобщение за ползване на електронен ЕЕДОП

30-04-2018 еЕЕДОП – образец

23-05-2018 Съобщение 4 за спиране на процедурата по чл. 203 от ЗОП

24-01-2018 Съобщение 3 за спиране на процедурата по чл. 203 от ЗОП

28-12-2017 Съобщение 2 за спиране на процедурата по чл. 203 от ЗОП

28-12-2017 Съобщение 1 за спиране на процедурата по чл. 203 от ЗОП

24-11-2017 Въпроси и отговори

27-11-2017 Въпроси и отговори

1-12-2017 Въпроси и отговори

5-12-2017 Въпроси и отговори

11-12-2017 Въпроси и отговори

11-12-2017 Въпроси и отговори

12-12-2017 Въпроси и отговори

12-12-2017 Въпроси и отговори

12-12-2017 Въпроси и отговори

22-12-2017 Въпроси и отговори

22-12-2017 Въпроси и отговори

22-01-2018 Въпроси и отговори

22-01-2018 Въпроси и отговори

24-01-2018 Въпроси и отговори

08-05-2018 Въпроси и отговори

10-05-2018 Въпроси и отговори

14-05-2018 Въпроси и отговори

14-05-2018 Въпроси и отговори

15-05-2018 Въпроси и отговори

17-05-2018 Въпроси и отговори

17-05-2018 Въпроси и отговори

Документация за участие и образци

Решение за откриване на процедура

Обявление ЕС

Документация за участие

Приложение 1 - Списък с документи

Приложение 2 - Техническа спецификация

Приложение 3 - ЕЕДОП

Приложение 4 - Методика за оценка

Приложение 5 - Техническо предложение

Приложение 6 - Ценово предложение

Приложение 7 - Декларация изпиране на пари

Приложение 8 - Декларация по чл. 67 ЗОП

Приложение 9 - Проект на договор

Приложения към Приложение 2 - Техническа спецификация

Решение за одобряване на обявление за изменение – удължаване на срок за подаване на оферти - 15-12-2017

Решение за одобряване на обявление за изменение – удължаване на срок за подаване на оферти - 19-01-2018

Решение за одобряване на обявление за изменение – удължаване на срок за подаване на оферти - 30-04-2018

Решение за одобряване на обявление за изменение – удължаване на срок за подаване на оферти - 10-08-2018

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.