Преминете към основното съдържание

Как да станете потребител на мрежата

За да стане потребител на мрежата, кандидатът трябва да подаде регистрационна форма и необходимата съпътстваща документация съгласно Мрежовият кодекс, да предостави необходимата кредитна гаранция и да заплати регистрационната такса.

След като даден кандидат удовлетвори всички изисквания, се провежда технологичен комуникационен тест в следствие на който „Ай Си Джи Би“ потвърждава регистрацията.

След като „Ай Си Джи Би“ потвърди регистрацията на кандидата, пълното юридическо наименование на потребителя на мрежата ще стане публично достъпно в регистъра с потребители на „Ай Си Джи Би“ (достъп до него тук), в съответствие със законови изисквания.

От този момент нататък, потребителите на мрежата ще имат възможност да участват в търгове за заявяване на капацитет за транспортиране и да търгуват на вторичния пазар.

Достъпът до газопровода IGB, може да бъде достъпен въз основа на недискриминационни и прозрачни условия, ако са изпълнени минималните изисквания, посочени в член 9.2 от мрежовия кодекс на ICGB, за да станете потребител на мрежата.

Всяка страна, която иска да стане потребител на ICGB, трябва да предостави следните документи:

  • заверено копие на удостоверение за фирмена регистрация;
  • декларация, че не е предмет на процедура по несъстоятелност и че няма вероятност да настъпи такава;
  • декларация, че няма лице, което е наето от него на висше управленско ниво, или лице, което го представлява, което да е било осъждано за това, че е член на престъпна организация или за измама, корупция или пране на пари;
  • заверена клетвена декларация от юридически или упълномощен представител, където се посочва, че предоставените информация и декларации са верни;
  • одитирани финансови отчети от последните три (3) финансови години (или на акционерите му, в случай че не може да се представят такива одитирани финансови отчети за последните три (3) финансови години);
  • декларация за съгласие или документ за приемане (във формат и съдържание, разумно задоволителни за „Ай Си Джи Би“) на условията на настоящия Мрежов кодекс и условията за използване на платформите за резервиране на капацитет преди участие във всяка процедура на резервиране;
  • Предоставяне на кредитната подкрепа/гаранции за потребителя на мрежата в съответствие с член 29 от Мрежовият кодекс на „Ай Си Джи Би“;
  • В случай, че желаете да доставя природен газ на крайни клиент, копие от договора за доставка на природен газ (включително всички приложения) с този клиент.

Център за работа с клиенти

гр. София, п.к. 1000
р-н „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 23

Работно време за работа с клиенти:
понеделник до петък
10:00 – 12:00 ч.
14:00 – 16:00 ч.

Eлектронен адрес: backoffice@icgb.eu
Тел.: +359 (2) 4513 550

Срещи с клиенти и техни представители се провеждат всеки работен ден в помещенията на „Ай Си Джи Би” АД, след предварително уговорена за деня и часа среща по имейл, телефон или поща.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.