Преминете към основното съдържание

Изисквания за прозрачност

3.1.2 а)

Подробно и пълно описание на различните услуги и таксите за тях:

  • капацитет за твърд поток в права посока
  • капацитет за прекъсваем поток в права посока
  • капацитет за прекъсваем поток в обратна посока.

3.1.2 в) 4.

Процедура в случай на прекъсване на прекъсваемия капацитет 

Мрежов кодекс на „Ай Си Джи Би“

3.1.2 г)

Прилагане на хармонизирани процедури при използване на преносната система, в това число определения на ключовите термини

Мрежов кодекс на „Ай Си Джи Би“

3.1.2 е)

Правила, приложими към търговията с капацитет на вторичния пазар, по отношение на оператора на преносната система (ОПС)

Мрежов кодекс на „Ай Си Джи Би“

3.1.2 з)

Гъвкавост и степени на толериране, включени в транспортирането и към допълнителните такси

3.1.2 и)

Подробно описание на газовата система на ОПС и съответните ѝ точки на междусистемна свързаност/имената на операторите на взаимносвързаните системи или съоръжения

Проект IGB

3.1.2 к)

Информация за механизмите в случай на спешни ситуации

3.1.2 м)

Описание на методологията и процеса, използвани за изчисление на техническия капацитет

Мрежов кодекс на „Ай Си Джи Би“

3.3.(4), (5)

Капацитети, заявки и повторни заявки, действителни материални потоци, брутна калоричност

3.3. (1) е)

Планирани и фактически прекъсвания

3.4 (1) u. (2)

Информация относно търговия на вторичния пазар

Мрежов кодекс на „Ай Си Джи Би“

3.4 (3)

Услуги по балансиране

Мрежов кодекс на „Ай Си Джи Би“

3.4 (4)

Допълнителна гъвкава услуга на ОПС (не е приложимо)

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.