Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προϋποθέσεις Διαφάνειας

 3.1.2 α)

Λεπτομερής και ολοκληρωμένη περιγραφή των ποικίλων υπηρεσιών και των χρεώσεων τους:

  • εξασφαλισμένη δυναμικότητα ευθείας ροής
  • διακοπτόμενη δυναμικότητα ευθείας ροής
  • διακοπτόμενη δυναμικότητα αντίστροφης ροής

3.1.2 γ) 4.

Διαδικασία σε περίπτωση διακοπής της διακοπτόμενης δυναμικότητας

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της ICGB

3.1.2 δ)

Εναρμονισμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται όταν χρησιμοποιείται το σύστημα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και βασικών όρων

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της ICGB

3.1.2 στ)

Κανόνες που εφαρμόζονται στις συναλλαγές δυναμικότητας στη δευτερογενή αγορά έναντι του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της ICGB

3.1.2 η)

Επίπεδα ευελιξίας και ανοχής που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες μεταφοράς και επιπρόσθετες χρεώσεις

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της ICGB

3.1.2 θ)

Λεπτομερής περιγραφή του δικτύου φυσικού αερίου του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά σημεία διασύνδεσης του δικτύου/τα ονόματα των διαχειριστών των διασυνδεδεμένων συστημάτων ή εγκαταστάσεων

Το έργο IGB

3.1.2 ια)

Πληροφορίες για μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης

3.1.2 ιγ)

Περιγραφή της μεθοδολογίας και διαδικασίας υπολογισμού της τεχνικής μεταφορικής δυναμικότητας

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της ICGB

3.3.(4), (5)

Δυναμικότητες, δηλώσεις και επαναδηλώσεις, πραγματικές φυσικές ροές, μικτή θερμογόνος δύναμη

3.3. (1) γ)

Προγραμματισμένες και πραγματικές διακοπές

3.3. (1) ζ)

Προγραμματισμένες και έκτακτες διακοπές

3.4 (1) και (2)

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.