Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πιστωτική Στήριξη

Η πιστωτική στήριξη του χρήστη του συστήματος μπορεί να είναι υπό τη μορφή τραπεζικής εγγύησης ή κατάθεσης μετρητών.

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών της ICGB θα διαχειρίζεται από τον κόμβο φυσικού αερίου «BALKAN».

Στην περίπτωση που ο shipper δεν υποβάλλει έγκυρη δήλωση για σημείο διασύνδεσης ή έγκυρη κοινοποίηση συναλλαγής για μία συγκεκριμένη ημέρα ροής αερίου μέχρι την προθεσμία δήλωσης, οι δηλωμένες ποσότητες του shipper σε αυτό το σημείο διασύνδεσης ή/και οι ποσότητες για τις οποίες έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές θεωρούνται μηδενικές.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.