Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Έγγραφ ΜΠΚΕ

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) αναλύονται οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που σχετίζονται με το έργο του IGB.

Εκτιμώντας τις επιπτώσεις του σε περιβαλλοντικό, κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο, η ΜΠΚΕ περιγράφει πώς οι ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις μπορούν να αμβλυνθούν ή να αποφευχθούν με τη χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών, ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό ποσοστό βιωσιμότητας, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα για τις δύο ενδιαφερόμενες χώρες.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.