Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μέτοχοι

Το έργο IGB αναπτύχθηκε από την εταιρεία έργου ICGB AD, κοινή επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν ισομερώς η βουλγαρική κρατική εταιρεία αερίου «BEH» και η κοινοπραξία IGI Poseidon SA – όπου συμμετέχουν η ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Αεριού ΔΕΠΑ και η ιταλική EDISON S.p.A.

Το έργο IGB (Διασύνδεση φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας) υλοποιείται από την κοινοπραξία ICGB AD, η οποία καταχωρήθηκε στη Βουλγαρία το 2011, με μετόχους BEH EAD (50%) και IGI Poseidon (50%). Ο συμμέτοχος IGI Poseidon είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, με μετόχους την ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Αεριού DEPA SA (50%) και τον ιταλικό ενεργειακό όμιλο Edison SpA (50%). Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ICGB AD θα είναι ο ιδιοκτήτης του αγωγού φυσικού αερίου IGB και θα χρηματοδοτήσει την υλοποίησή του, θα κατανείμει τη χωρητικότητά του και θα λάβει τα έσοδα από τη μεταφορά φυσικού αερίου.

Με την απόφαση εξαίρεσης από την ρυθμιζόμενη πρόσβαση τρίτων θεσπίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (Έργο IGB). Η προθεσμία ολοκλήρωσης της κατασκευής της διασύνδεσης είναι 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

Ο αγωγός IGB θέτηκε σε λειτουργία την 1 Οκτομβρίου 2022.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.