Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Διαχείριση Συμφόρησης

Η ICGB έχει εφαρμόσει μία σειρά διαδικασιών διαχείρισης συμφόρησης, ώστε να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της δυναμικότητας του αγωγού και να εμποδίσει τη συσσώρευση δυναμικότητας στα σημεία διασύνδεσης.

Η ICGB εφαρμόζει τις παρακάτω διαδικασίες διαχείρισης συμφόρησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Διαχείρισης της ICGB.

Από την ημερομηνία της εμπορικής λειτουργίας, οι διατάξεις του άρθρου 14.2 «Εκχώρηση Δυναμικότητας Μεταφοράς» και, εν μέρει, οι διατάξεις του άρθρου 14.3 «Δευτερογενές Εμπόριο Δυναμικότητας» θα εφαρμόζονται για όλα τα σημεία διασύνδεσης. Η ICGB αξιολογεί της διαδικασίες, που περιγράφονται στο άρθρο 14 προκειμένου να προστεθούν ή να αφαιρεθούν ορισμένα από τα μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Μεταφοράς.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.