Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εποπτικό Κέντρο Ελέγχου Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Οι διαδικασίες του εποπτικού κέντρου ελέγχου εμπορικών δραστηριοτήτων καλύπτουν τις δηλώσεις, τις επαναδηλώσεις, τις κοινοποιήσεις συναλλαγών, τις αντιστοιχίσεις, την εξισορρόπηση και την κατανομή.

Δηλώσεις

Οι shippers καλούνται να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις για δυναμικότητα ευθείας ροής και εμπορικής αντίστροφης ροής.

Οι δηλώσεις για δυναμικότητα ευθείας ροής θα πρέπει να αποστέλλονται ξεχωριστά για κάθε σημείο εισόδου και εξόδου για το οποίο ο shipper έχει δεσμεύσει δυναμικότητα.

Κάθε δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • συγκεκριμένο σημείο εισόδου ή εξόδου στο σύστημα μεταφοράς της ICGB
  • τον κωδικό λογαριασμού του shipper
  • τον κωδικό λογαριασμού του ετέρου συμβαλλόμενου
  • την ημέρα ροής αερίου για την οποία ισχύει η κράτηση
  • την ποσότητα φυσικού αερίου που θα μεταφερθεί.

 

Κοινοποιήσεις συναλλαγών

Η ICGB θα λαμβάνει και επιβεβαιώνει κοινοποιήσεις συναλλαγών, που διενεργούνται στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών της ICGB. Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών της ICGB θα διαχειρίζεται από τον κόμβο φυσικού αερίου «BALKAN».

Στην περίπτωση που ο shipper δεν υποβάλλει έγκυρη δήλωση για σημείο διασύνδεσης ή έγκυρη κοινοποίηση συναλλαγής για μία συγκεκριμένη ημέρα ροής αερίου μέχρι την προθεσμία δήλωσης, οι δηλωμένες ποσότητες του shipper σε αυτό το σημείο διασύνδεσης ή/και οι ποσότητες για τις οποίες έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές θεωρούνται μηδενικές.

 

Επικοινωνήστε με την ομάδα εμπορικής αποστολής:

+35924405693

+35924405694

+35924405695

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.