Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

REMIT

Κανονισμός για την ακεραιότητα και διαφάνεια στην χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT)

Η ICGB είναι καταχωρημένη ως Συμμετέχων στην Αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. Η ICGB δεν είναι καταχωρημένη ως Εγγεγραμμένος Μηχανισμός Αναφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας  (ACER).

Η ICGB έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στον ACER μόνο δεδομένα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  της υποχρέωσης της ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.(β)(i), και το άρθρο 9.2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1348/2014.

 

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.