Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πώς γίνεται κανείς χρήστης του συστήματος

Για να εγγραφεί στο μητρώο της ICGB ο κάθε ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να υποβάλει το σχετικό έντυπο εγγραφής και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης, να υποβάλει την απαιτούμενη πιστωτική στήριξη και να καταβάλει το τέλος εγγραφής.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τότε πραγματοποιείται Δοκιμή Επικοινωνίας και η ICGB χορηγεί επιβεβαίωση της εγγραφής στο μητρώο.

Μόλις ο ενδιαφερόμενος επιβεβαιωθεί από την ICGB ως εγγεγραμμένο μέρος, το πλήρες νομικό όνομα του εγγεγραμμένου μέρους θα δημοσιοποιηθεί στο μητρώο χρηστών της ICGB (πρόσβαση εδώ), όπως απαιτείται από το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Από τη στιγμή αυτή και εξής, οι εγγεγραμμένοι επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δημοπρασίες για δέσμευση μεταφορικής δυναμικότητας και να κάνουν συναλλαγές των σχετικών προϊόντων στη δευτερογενή αγορά Ένα εγγεγραμμένο μέρος γίνεται shipper μετά τη δέσμευση της δυναμικότητας.

Η πρόσβαση στον αγωγό IGB μπορεί να είναι διαθέσιμη σε αμερόληπτη και διαφανή βάση, εάν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 9.2 του κώδικα δικτύου ICGB για να γίνει χρήστης δικτύου.

Κάθε χώρα που επιθυμεί να γίνει χρήστης του ICGB πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα:

  • επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής εταιρείας.
  • δήλωση ότι δεν υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης και ότι είναι απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. 
  • δήλωση ότι κανένα πρόσωπο που απασχολείται από αυτόν σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο ή πρόσωπο που τον εκπροσωπεί δεν έχει καταδικαστεί για μέλος εγκληματικής οργάνωσης ή για απάτη, διαφθορά ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος· 
  • επικυρωμένη ένορκη βεβαίωση από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο που δηλώνει ότι οι πληροφορίες και οι δηλώσεις που παρέχονται είναι αληθείς.
  • ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (ή στους μετόχους της, σε περίπτωση που δεν μπορούν να υποβληθούν τέτοιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις). 
  • δήλωση συμφωνίας ή έγγραφο αποδοχής (σε μορφή και περιεχόμενο εύλογα ικανοποιητικό για την ICGB) των όρων αυτού του Κώδικα Δικτύου και των όρων χρήσης των πλατφορμών κράτησης χωρητικότητας πριν από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία κράτησης.
  • Παροχή πιστωτικής υποστήριξης/εγγυήσεων για τον χρήστη του δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Δικτύου ICGB. 
  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προμηθεύσετε φυσικό αέριο σε τελικό πελάτη, αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου (συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων) με αυτόν τον πελάτη.

Kέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Σοφία, π.κ. 1000
Vazrazhdane District
οδός George Washington 23

Ώρες εξυπηρέτησης πελατών:
Δευτέρα έως Παρασκευή,
10:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. 14:00 – 16:00

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: backoffice@icgb.eu
τηλέφωνο:+359 (2) 4513 550

Οι συναντήσεις με τους πελάτες και τους εκπροσώπους τους πραγματοποιούνται κάθε εργάσιμη ημέρα στις εγκαταστάσεις της «ICGB» AD, μετά από προκαθορισμένη συνάντηση για την ημέρα και ώρα μέσω e-mail, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.