Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Βιοποικιλότητα

Μέτρα που ελήφθησαν στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων του έργου στη βιοποικιλότητα, κατά τη διάρκεια της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) καθορίστηκε ένα σύνολο δράσεων και μέτρων, που εφαρμόστηκαν και επαληθεύτηκαν κατά την φάση της κατασκευής του αγωγού και υπόκεινται σε παρακολούθηση κατά την φάση λειτουργίας:

 • Δράσεις για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων γενικών και ειδικών προληπτικών μέτρων
 • Δράσεις για την αποκατάσταση πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αποκατάστασης και αντιστάθμισης
 • Δράσεις για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, με έμφαση στα Σημαντικά Ενδιαιτήματα, και συγκεκριμένα στα Χαρακτηριστικά Βιοποικιλότητας που χρήζουν Προτεραιότητας (ΧΒΠ) και τα κρίσιμα ενδιαιτήματα.

Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΤΕπ

Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΤΕπ και θέτοντας τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης βιοποικιλότητας, η ICGB έχει δημιουργήσει συγκεκριμένα εργαλεία διαχείρισης αρχικά κατά τη φάση κατασκευής, και συνεχίζει να τα ενημερώνει κατά την φάση λειτουργίας:

 • Μητρώο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Όδευσης δημιουργήθηκε για τη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων αναφοράς σχετικά με περιβαλλοντικούς περιορισμούς, ευαισθησίες και συναφείς ενέργειες διαχείρισης. Η ICGB και οι Ανάδοχοι χρησιμοποίησαν το μητρώο, για να επικεντρωθούν στους κινδύνους και στα μέτρα μετριασμού κατά την κατασκευή του αγωγού, αλλά επί του παρόντος το χρησιμοποιούν ως ένα δυναμικό εργαλείο σχεδιασμού και διαχείρισης.
 • Μετά τον προσδιορισμό των θέσεων, πραγματοποιούνται ξεχωριστές επιτόπιες επισκέψεις σε τοποθεσίες μεσαίου/υψηλού κινδύνου για την πραγματοποίηση Ταχείας Επιτόπιας Αξιολόγησης (ΤΕΑ), προκειμένου να εκτιμηθεί η ενδεχόμενη σοβαρότητα και η πιθανότητα επιπτώσεων, αλλά και για την περαιτέρω ενημέρωση του Μητρώου.
 • Μετά τον προσδιορισμό επιβεβαιωμένης επίπτωσης μέσω ΤΕΑ, έχουν ετοιμαστεί φάκελοι για τις βασικές περιβαλλοντικές περιοχές και στις δύο χώρες υποδοχής για είδη χλωρίδας και πανίδας.
 • Τέλος, για την εξέταση της προόδου και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης των στόχων, έχουν αναπτυχθεί Βασικοί Δείκτες Απόδοσης για όλους τους οικοτόπους και Σημαντικά Ενδιαιτήματα, και η ICGB συνεχίζει την παρακολούθηση κατά τη λειτουργία του αγωγού.

Περιβαλλοντικά Σχέδια

Η ICGB έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης για περίοδο 5 ετών, κατά την οποία θα ελέγχεται η επιτυχία των δραστηριοτήτων βιοαποκατάστασης από την κατασκευαστική περίοδο σύμφωνα με συγκεκριμένα Περιβαλλοντικά Σχέδια:

 • Πρόγραμμα παρακολούθησης δασικών και θαμνωδών εκτάσεων
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης παρόχθιων οικοτόπων
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης χορτολοβαδικών εκτάσεων
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης ευτροφικών λίμνων
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης προστατευόμενων ή/και ενδημικών αγγειακών φυτών
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης χωροκατακτητικών είδών, εκπροσώπων της χλωρίδας
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης βραχώδων βιοτόπων
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης μεγαλόσωμων θηλαστικών
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης μεσαίου και μικρού μεγέθους θηλαστικών
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης πτηνών
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης αμφιβίων και ερπετών
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης ψαριών γλυκού νερού και ασπόνδυλων

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.