Преминете към основното съдържание

Биоразнообразие

Предприети мерки в България и в Гърция

За да се гарантира ефективното управление на въздействието, което проектът оказва върху биоразнообразието, по време на изследването за изготвяне на Оценка за въздействието върху околната и социалната среда (ОВОСС) са идентифицирани група от действия и мерки, приложени и потвърдени по време на фазата на строителство на газопровода и обект на мониторинг във фазата на експлоатация:

 • Действия за превенция и намаляване на възможно негативно въздействие върху биоразнообразието, които включват общи и конкретни превантивни мерки
 • Действия за превенция и намаляване на възможно негативно въздействие върху биоразнообразието, които включват общи и конкретни превантивни мерки
 • Действия за увеличаване на биоразнообразието, с фокус върху елементи с консервационна значимост (ЕКЗ) и особено приоритетни елементи на биоразнообразието (ПЕБ) и критични хабитати (КХ).

ЕИБ насоки и стандарти за опазване на околната среда

Следвайки насоките на ЕИБ и установявайки най-високите стандарти за опазване на околната среда и за устойчиво биоразнообразие, „Ай Си Джи Би“ е разработило специфични инструменти за управление през фазата на строителство, които продължава да актуализира по време на фазата на въвеждане в експлоатация:

 • Регистър за въздействието на трасето върху околната среда (РВТОС) е разработен за управление на геореферирани данни спрямо ограниченията на околната среда, чувствителни точки и свързаните действия за управление. „Ай Си Джи Би“ и неговите подизпълнители използваха РВТОС, за да насочат внимание върху рисковете и мерките за смекчаване по време на строителството на газопровода, като в момента се поддържа инструмент за динамично планиране и управление
 • След идентифицирането на обекти спрямо обектите със среден/висок риск бяха предприети независими бързи оценки на терен (БОТ) с цел изготвяне на съответните доклади за оценка на потенциалната степен на сериозност и вероятност от въздействие и допълване на РВТОС
 • При идентифицирано потвърдено въздействие посредством БОТ са изготвени досиета на обектите за всички ключови за околната среда райони в двете страни, които развиват проекта, за видовете от флората и фауната
 • Накрая, с цел проследяване на напредъка и ефективността по време на изпълнението, на общо ниво и на ниво ЕКЗ са идентифицирани съответните ключови индикатори за изпълнение (KPI), като „Ай Си Джи Би“ продължава да извършва мониторинг по време на експлоатацията на газопровода.

Екологични планове

„Ай Си Джи Би“ разполага с план за 5-годишен мониторингов период, по време на който ще бъде проверявано успешното прилагане на дейностите по възстановяване и био възобновяване от периода на строителство в съответствие с конкретни екологични планове:

 • Мониторингов план относно горска и храстова растителност
 • Мониторингов план относно крайречни местообитания
 • Мониторингов план относно тревисти местности
 • Мониторингов план относно еутрофични езера
 • Мониторингов план относно защитени и/или ендемични васкуларни растения
 • Мониторингов план относно инвазивни видове, представители на флората
 • Мониторингов план относно скални местообитания
 • Мониторингов план относно големи бозайници
 • Мониторингов план относно средни и малки бозайници
 • Мониторингов план относно птици
 • Мониторингов план относно земноводни и влечуги
 • Мониторингов план относно сладководни риби и безгръбначни

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.