Преминете към основното съдържание

Проектът IGB

Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB) свързва гръцката газопреносна мрежа и  Трансадриатическия газопровод (TAP)  в близост до град Комотини с българската газопреносна мрежа при град Стара Загора.

Интерконекторът е с обща дължина от 182 км и технически капацитет от 3 млрд. м3 годишно, с потенциал за увеличаване на преносния капацитет до 5 млрд. млрд. м3 годишно.

Основна стратегическа цел на IGB е да осигури енергийна диверсификация както по отношение на маршрутите, така и по отношение на източниците на природен газ за България и региона. Като неразделна част от развитието на Южния газов коридор, газопроводът IGB улеснява достъпа до значителни алтернативни запаси на газ от Каспийския регион, както и от съществуващи и планирани за изпълнение терминали за втечнен природен газ (LNG). IGB е разработен за да създаде нови пазарни възможности, да подобри енергийната сигурност и да насърчи международните партньорства в региона.

Признат за приоритетен проект в контекста на инициативата за свързаност на газопреносната система в Централна, Източна и Югоизточна Европа (CESEC), както и за проект от общ интерес в третия (2017) списък на проекти от общ интерес на Съюза (PCI list), междусистемната газова връзка Гърция-България напълно променя българския енергиен пазар, като засилва конкуренцията и намаляване на цените за потребителите.

IGB е разработен в отлична синергия с други големи енергийни инфраструктурни проекти като Трансанадолския газопровод (TANAP) и LNG терминала близо до гръцкия град Александруполис. С влизането на терминала в търговска експлоатация , капацитетът на IGB може да бъде значително надграден до 5 млрд. млрд. м3 годишно, което допълнително ще гарантира енергийната независимост и доставките за региона.

Изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция е на обща стойност 253 милиона евро:

  • 45 милиона евро са предоставени по Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ),
  • 39 милиона евро са отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК 2014-2020),
  • 109,9 милиона евро са предоставени под формата на заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),
  • а останалите средства се осигуряват от акционерите в проекта – БЕХ и IGI Poseidon.

Пълното финансиране за газовия интерконектор между двете съседни страни окончателно е осигурено в края на 2019 г. след финално подписване на договора за заем с ЕИБ.

Като част от механизмите за сигурност и контрол върху финансирането, предоставените за проекта суми не се отпускат автоматично към проектното дружество „Ай Си Джи Би“, а се усвояват на етапи само след успешно проведени външни одити.

Проверките се извършват от независими чуждестранни дружества, извършващи както одити на документацията, така и проверки на терен. Този модел гарантира, че всички дейности и процедури по изпълнението на проекта са извършени в съответствие с всички законови изисквания, следвайки най-добрите практики в сектора.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.