Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Το έργο IGB

Ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (το έργο IGB) συνδέει το ελληνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου κοντά στην Κομοτηνή με το βουλγαρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου κοντά στη Στάρα Ζαγόρα.

Ο ελληνο-βουλγαρικός αγωγός έχει συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρα και δυναμικότητα 3 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως με δυνατότητα αύξησής τους στα 5 δισ. κυβ. μέτρα φ. α. ετησίως με την κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης, επιτρέποντας έτσι τη φυσική αντίστροφη ροή.

Η υλοποίηση του έργου IGB αποσκοπεί στη διασφάλιση διαφοροποίησης πηγών και διαδρομών για την προμήθεια φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και στη γύρω περιοχή. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, μέσω του IGB, η Βουλγαρία και οι γειτονικές της χώρες θα έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές προμήθειες από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, καθώς και σε υφιστάμενους ή μελλοντικούς τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Το έργο IGB έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στην αγορά και θα ενισχύσει τις διεθνείς συνεργασίες στην περιοχή.

Η διασύνδεση φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας αναγνωρίζεται ως εμβληματικό έργο στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Ενεργειακή Διασύνδεση των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC) και έχει μεγάλη συνέργεια με άλλα μεγάλα έργα όπως τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP) και τον Δια-Ανατολικό Αγωγό Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΤΑΝΑΠ). Το έργο αλλάζει εντελώς τη βουλγαρική ενεργειακή αγορά με τη δυνατότητα αύξησης του ανταγωνισμού και μείωσης των τιμών για τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας παράλληλα την διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Το IGB αναπτύσσεται με σημαντικό βαθμό αλληλεπίδρασης με το τερματικό σταθμό LNG κοντά στην ελληνική πόλη της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023. Με την ολοκλήρωση του τερματικού σταθμού, η δυνατότητα μεταφοράς του IGB μπορεί να αυξηθεί σημαντικά στα 5 δισεκατομμύρια m3 / έτος, που θα εξασφαλίζει την ανεξάρτητη ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής.

Η κατασκευή του Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας ανέρχεται συνολικά σε 253 εκατομμύρια ευρώ:

  • 45 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ),
  • 39 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα" (OPIC 2014-2020),
  • 109,9 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν με τη μορφή δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ),
  • και τα υπόλοιπα κεφάλαια παρέχονται από τους μετόχους της κοινής επιχείρησης - BEH και IGI Poseidon.

Η πλήρης χρηματοδότηση του Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών εξασφαλίστηκε τελικά στα τέλη του 2019 μετά την τελική υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ.

Στο πλαίσιο των μηχανισμών ασφάλειας και ελέγχου της χρηματοδότησης, τα ποσά που προβλέπονται για το έργο δεν χορηγούνται αυτόματα στην εταιρεία του έργου ICGB, αλλά αξιοποιούνται σταδιακά, μόνο μετά από επιτυχείς εξωτερικούς ελέγχους.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από ανεξάρτητες εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες διενεργούν τόσο ελέγχους της τεκμηρίωσης όσο και επιτόπιους ελέγχους. Αυτό το μοντέλο διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου πραγματοποιούνται σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.