Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ιδιοκτήτες και Χρήστες Γης

Σχέδιο Αποκατάστασης Μέσων Διαβίωσης

Το Σχέδιο Αποκατάστασης Μέσων Διαβίωσης έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων που προκύπτουν από την απώλεια βιοπορισμού στην υλοποίηση του έργου IGB και καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του αγωγού.

Βασικές αρχές του Σχεδίου Αποκατάστασης Μέσων Διαβίωσης είναι:

 • Η πλήρης συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία της Βουλγαρίας και της Ελλάδας και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
 • Δίκαιη αποζημίωση των καλλιεργειών, που υπολογίζεται σε αγοραία αξία και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων σε κάθε επιμέρους εργοτάξιο. Η πλήρης αξία αποκατάστασης θα περιλαμβάνει και τα σχετικά κόστη συναλλαγής.
 • Αποζημίωση για την Ορφανή γη – τμήματα γεωτεμαχίων, που έχουν καταστεί (οικονομικά) ασύμφορα λόγω της κατασκευής και λειτουργίας του έργου
 • Δίκαιη αποζημίωση, που να είναι αποδεκτή από τα θιγόμενα πρόσωπα, και να καθορίζεται μέσω δίκαιων εκτιμήσεων της αγοράς και διαπραγματεύσεων.
 • Πρόσβαση στο Μηχανισμό Παραπόνων και πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους τους επηρεαζόμενους.
 • Επιτυχής αποκατάσταση της προσωρινά χρησιμοποιούμενης γης κατά τη διάρκεια της κατασκευής για τους επηρεαζόμενους χρήστες γης
 • Εξασφάλιση αποτελεσματικής παρακολούθησης των προσώπων που επηρεάζονται από το έργο, που αντιμετωπίζουν προσωρινή απώλεια γης, περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων.
 • Παροχή επαρκών μέσων για τη στήριξη των μέσων διαβίωσης, ιδίως για τα νοικοκυριά και τις κοινότητες που επηρεάζονται άμεσα όσον αφορά την πρόσβαση στη γη και τις καλλιέργειες
 • Διασφάλιση ότι τα οφέλη που σχετίζονται με το έργο, όπως μόνιμη απασχόληση, κατάρτιση ή άλλες ευκαιρίες θα ισχύουν για άτομα που επηρεάζονται από το έργο

Σύστημα Παρακολούθησης

Για να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω στόχων, η ICGB έχει δημιουργήσει ένα εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης που αποτελείται από τα ακόλουθα:

 • Μια ομάδα εσωτερικής παρακολούθησης αποτελούμενη από εκπροσώπους του προσωπικού της ICGB που είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις με τις κοινότητες και στις δύο χώρες υποδοχής
 • Παρακολούθηση της αποκατάστασης των μέσων βιοπορισμού για κάθε αγροτεμάχιο για περίοδο τριών ετών από την παροχή αποζημίωσης.
 • Τήρηση αρχείου τεκμηρίωσης που περιέχει αρχικές πληροφορίες για τα μέσα βιοπορισμού, καθώς και δεδομένα που ελήφθησαν κατά την παρακολούθηση στη φάση κατασκευής.
 • Βιοποριστική στήριξη, που ξεκινά από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών και διαρκεί για μια περίοδο τριών ετών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, με στόχο την αποκατάσταση, ακόμη και τη βελτίωση των μέσων βιοπορισμού που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα, και επηρεάζονται από το Έργο.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.