Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ασφάλεια Πλησίον του Αγωγού

4 μέτρα εκατέρωθεν του αγωγού, 4 + 4μ ή 8μ συνολικά

Στη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας»

Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες γης πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα για να διασφαλιστεί ότι η ICGB AD έχει πάντα πρόσβαση στον αγωγό.

Για τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης επιτρέπονται οι παρακάτω εργασίες:

 • βοσκή
 • επιφανειακή σπορά και λίπανση
 • καλλιέργεια φυτών με ρίζες που δεν ξεπερνούν σε βάθος τα 60 εκ.
 • έλεγχος παρασιτικής βλάστησης

Για τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • δόμηση κτηρίων οποιουδήποτε είδους
 • καλλιέργεια βαθύρριζων φυτών με ρίζες που ξεπερνούν σε βάθος τα 60 εκ.
 • γεωτρήσεις ή διάνοιξη τάφρων, πηγαδιών, φρεατίων
 • τοποθέτηση υπόγειων σωληνώσεων σε βάθος μεγαλύτερο των 50 εκ.
 • αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. βαθιά άροση, εκσκαφές, τοποθέτηση μπάζων, δημιουργία νερόλακκων)
 • κατασκευή νέων δρόμων.

20 μέτρα εκατέρωθεν του αγωγού, 20 + 20μ ή 40μ συνολικά

Στη Ζώνη «Περιορισμού Δόμησης»

Για τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • δόμηση κτηρίων οποιουδήποτε είδους
 • εγκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων που αλλοιώνουν τη μορφολογία του εδάφους.

Εργασίες πλησίον του αγωγού

Οποιεσδήποτε εργασίες πλησίον του αγωγού που πραγματοποιούνται από ιδιοκτήτες και χρήστες γης, καθώς και συνεργάτες ή άλλους φορείς, όπως είναι οι τοπικοί πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφελείας, πρέπει να προγραμματίζονται και να εκτελούνται προσεκτικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας της ICGB.

Οποιοσδήποτε εκτελεί εργασίες πλησίον του αγωγού, πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές, όπως:

 • εντοπισμός και διαχείριση κινδύνων
 • αποτελεσματικός προγραμματισμός εργασιών
 • επικοινωνία με την ICGB για να διασφαλιστεί ότι έχει γίνει ανίχνευση, ταυτοποίηση και σηματοδότηση του αγωγού
 • ασφαλής εκσκαφή (δεν επιτρέπεται η μηχανική εκσκαφή εντός της Ζώνης «Περιορισμών Κυριότητας» του αγωγού).

Φράχτες

Φράχτες μπορούν να διασχίζουν τον αγωγό, αλλά πρέπει:

 • να κατασκευάζονται από ξύλο
 • να έχουν βάθος κατασκευής μικρότερο από 500 χιλιοστά
 • να τέμνουν μόνο κάθετα τον αγωγό.

Οι φράχτες που διασχίζουν τον αγωγό ΔΕΝ πρέπει:

 • να είναι κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα ή τούβλο
 • να έχουν πασσάλους φράχτη ή άλλους πασσάλους, τοποθετημένους ακριβώς πάνω από τον άξονα του αγωγού

Είναι εφικτό να τοποθετούν φράχτες, αν δεν είναι παράλληλοι με τον άξονα του αγωγού και εντός απόστασης τεσσάρων μέτρων από τον άξονα του.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.