Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προϊόντα Δυναμικότητας

Η ICGB προσφέρει τα εξής προϊόντα δυναμικότητας: Εξασφαλισμένη Δυναμικότητα Ευθείας Ροής, Διακοπτόμενη Δυναμικότητα Ευθείας Ροής και Δυναμικότητα Εμπορικής Αντίστροφης Ροής.

Εξασφαλισμένη Δυναμικότητα Ευθείας Ροής

Μακροπρόθεσμη Εξασφαλισμένη Δυναμικότητα Ευθείας Ροής θα είναι διαθέσιμη μόνο μέσω των Market tests της ICGB.

Εφόσον υπάρχει ικανή ποσότητα διαθέσιμης δυναμικότητας, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μπορούν να αποκτήσουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω προϊόντα εξασφαλισμένης δυναμικότητας ευθείας ροής, όπως ορίζονται σύμφωνα  τον Κώδικα Διαχείρισης:

 • Εξασφαλισμένη ετήσια δυναμικότητα ευθείας ροής
 • Εξασφαλισμένη τρίμηνη δυναμικότητα ευθείας ροής
 • Εξασφαλισμένη μηναία δυναμικότητα ευθείας ροής
 • Εξασφαλισμένη ημερήσια δυναμικότητα ευθείας ροής

Διακοπτόμενη Δυναμικότητα Ευθείας Ροής

Η ICGB προσφέρει μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη διακοπτόμενη δυναμικότητα ευθείας ροής σε κάποιο από τα σημεία διασύνδεσης, μόνο όταν η διαθέσιμη εξασφαλισμένη δυναμικότητα έχει ήδη δεσμευτεί  μέσω δημοπρασιών για ένα συγκεκριμένο σημείο διασύνδεσης.

 • ετήσια Διακοπτόμενη Δυναμικότητα Ευθείας Ροής
 • τρίμηνη Διακοπτόμενη Δυναμικότητα Ευθείας Ροής
 • μηναία Διακοπτόμενη Δυναμικότητα Ευθείας Ροής
 • ημερήσια Διακοπτόμενη Δυναμικότητα Ευθείας Ροής

Διακοπτόμενη δυναμικότητα ευθείας ροής προσφέρεται ανεξάρτητα σε κάθε σημείο διασύνδεσης. Κατά συνέπεια, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο θα πρέπει να δεσμεύουν το κάθε προϊόν διακοπτόμενης δυναμικότητας ευθείας ροής ξεχωριστά, στο/α απαιτούμενο/α σημείο/α εισόδου ή/και εξόδου.

Διακοπτόμενη Δυναμικότητα Αντίστροφης Ροής

Η ICGB προσφέρει διακοπτόμενη δυναμικότητα αντίστροφης ροής που οδηγεί σε εικονική ροή αερίου από Βουλγαρία προς Ελλάδα όπως αναφέρεται στον Κώδικα Διαχείρισης της ICGB.

Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μπορούν να αποκτήσουν ένα η περισσότερα από τα παρακάτω προϊόντα εμπορικής δυναμικότητας αντίστροφης ροής:

 • ετήσια διακοπτόμενη δυναμικότητα αντίστροφης ροής
 • τρίμηνη διακοπτόμενη δυναμικότητα αντίστροφης ροής
 • μηναία διακοπτόμενη δυναμικότητα αντίστροφης ροής
 • ημερήσια διακοπτόμενη δυναμικότητα αντίστροφης ροής

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.