Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Βελτίωση των Μέσων Βιοπορισμού

Μηχανισμός Υποβολής Παραπόνων

Η ICGB οικοδομεί σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη και την κατανόηση με όλες τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στο Έργο, από τη στιγμή του αρχικού σχεδιασμού του αγωγού φυσικού αερίου και καθ' όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, αναλαμβάνοντας την δέσμευση αυτό να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Έργου.

Ο μηχανισμός υποβολής παραπόνων που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, βοηθά την ICGB να διερευνήσει και να ανταποκριθεί σωστά, καθώς και να κατανοήσει καλύτερα και να διαχειρίσει τυχόν ανησυχίες του κοινοτήτων που ζουν κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού.

Ειδικοί αντιπρόσωποι διαχείρισης παραπόνων στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή και την επεξεργασία των παραπόνων. Αυτά τα μέλη της ομάδας διερευνούν τα παράπονα και διασφαλίζουν ότι τα θιγόμενα πρόσωπα ενημερώνονται για την πρόοδο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν, όποτε είναι δυνατόν, να μειώσουν την πιθανότητα επανεμφάνισης των υπό διερεύνηση προβλημάτων.

Συνεργασία με τοπικές κοινωνίες

Η ICGB ανέπτυξε ένα Σχέδιο Διαχείρισης Κοινωνικών Επιπτώσεων, ακολουθώντας όλους τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς σε συνδυασμό με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως.

Περιγράφονται λεπτομερώς και είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ICGB για να συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα μέτρα μετριασμού, τα σχέδια και τις εφαρμοζόμενες ενέργειες.

Παράλληλα, εκπρόσωποι της ICGB, ξεκινώντας από τη φάση κατασκευής και συνεχίζοντας για όλα τα επόμενα χρόνια, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν όλες τις κοινότητες στις περιοχές κοντά στον αγωγό, ανεξάρτητα από το επίπεδο επιπτώσεων, ακολουθώντας και εφαρμόζοντας το Σχέδιο Διαχείρισης Κοινωνικών Επιπτώσεων.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.