Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δεδομένα Επιχειρησιακής Εξισορρόπησης

Η ICGB δημοσιεύει τα δεδομένα επιχειρησιακής εξισορρόπησης που σχετίζονται με τους όρους πρόσβασης σε συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με το Παράρτημα I, Ενότητα 3.5 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.

Κατά την έναρξη κάθε ημέρας ροής αερίου, η ICGB ανακοινώνει την ποσότητα φυσικού αερίου που διαθέτει το σύστημα μεταφοράς και την εκτιμώμενη ποσότητα αερίου που θα είναι διαθέσιμη στο σύστημα μεταφοράς στο τέλος κάθε ημέρας ροής αερίου.

Η Μεθοδολογία Υπολογισμού Χρεώσεων Ημερήσιας Ανισορροπίας της ICGB είναι εγκεκριμένη από τις ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Οι σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ενότητα 16 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της  ICGB.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.