Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συντήρηση

Ο αγωγός IGB έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και με υψηλής ποιότητας υλικά.

Το πρόγραμμα συντήρησης του αγωγού, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, στηρίζεται σε μια σειρά μεθόδων παρακολούθησης για έγκαιρη προειδοποίηση, σε περίπτωση οποιασδήποτε φθοράς ή ζημιάς.

Το προσωπικό της ICGB επιβλέπει, σε τακτική βάση, τη συντήρηση, επιθεώρηση και δοκιμή του εξοπλισμού καθ’ όλο το μήκος της όδευσης του αγωγού και σε όλες τις εγκαταστάσεις του.

Η κουλτούρα ασφάλειας, αξιοπιστίας και δέσμευσης της ICGB για προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει ενδελεχή παρακολούθηση συστημάτων, όπως –μεταξύ άλλων– η ηλεκτροδότηση, η ανίχνευση πυρκαγιάς και αερίου, οι βαλβίδες απομόνωσης και τα συστήματα ασφαλείας.

Η αρμόδια ομάδα επιτηρεί την ζώνη του αγωγού σε όλο το μήκος του με τα πόδια, με αυτοκίνητο και από αέρος. Η ακεραιότητα του αγωγού ελέγχεται με παρεμβατικές και μη παρεμβατικές τεχνικές για τον εντοπισμό τυχόν ζητημάτων.

Πραγματοποιούνται επίσης τακτικά μετρήσεις ώστε να ελέγχονται τυχόν μετατοπίσεις στην επιφάνεια του εδάφους, αλλαγές στη θέση ή στο πάχος των τοιχωμάτων του αγωγού ή τυχόν ζημιές στην επίστρωσή του.

Με στόχο την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς στον αγωγό από τρίτα μέρη η ICGB υλοποιεί μία καμπάνια πρόληψης, εκπαίδευσης και ενεργής ενημέρωσης που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και χρήστες γης κατά μήκος της όδευσης του αγωγού.

Η ICGB έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη επισκευαστική στρατηγική, σε περιπτώσεις που απαιτούνται επισκευές. Συγκεκριμένα, έχει εκπονήσει μία ειδική διαδικασία παρέμβασης, ως απόκριση σε διαφορετικά επίπεδα περιστατικών - από το πιο απλό έως το πιο σύνθετο. Η ICGB διαθέτει ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα μια εξειδικευμένη ομάδα τεχνικού προσωπικού, ικανή να διαχειριστεί ενδεχόμενο περιστατικό.

Έργο IGB

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης του
Προγράμματος Ενέργειας της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Co-financed by the Europen Union, Europen Energy Programme for Recovery  European Regional Development Fund Operational Program Innovation and Competitiveness

Cookies

We use cookies to ensure that the website functions properly. By selecting the "Accept" option, you agree to the use of all cookies in accordance with the Information for the use of cookies on the site.