Преминете към основното съдържание

Обществени обсъждания

Като част от ангажимента ни за прозрачност, „Ай Си Джи Би“ публикува настоящи и минали обществени обсъждания

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, “Ай Си Джи Би“ АД отправя покана към всички заинтересовани страни да участват в общественото обсъждане на Мрежови Кодекс, приложенията към него, Тарифен Кодекс, както и Споразумение за пренос на газ, което ще се проведе на 14.09.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4.

Считано от 14.09.2022 г. в срок от 14 дни, всички заинтересовани страни могат да изпратят своите становища по Мрежовия кодекс на официалния електронен адрес: office@icgb.eu 

Минали обществени обсъждания

Уважаеми партньори,

Във връзка с първоначалното запълване с природен газ на интерконектора Гърция-България, „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД, ще организират и проведат търговете за покупка на необходимите за целта количества на платформата на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД.

Начална дата за провеждане на търгът е 01 Септември 2022 г. (четвъртък) от 09:00 до 12:00 ч. местно време (София).

Подробна информация за условията на провеждане и договорът за покупко-продажба на природен газ, може да намерите в приложените към настоящото обявление документи.

За допълнителна информация и при възникнали въпроси:
e-mail: office@icgb.eu
Phone: +359 (2) 4513 545
Fax: +359 (2) 9250 392

e-mail: commercial@icgb.eu
Слав Николов – Мениджър проучване на пазари (+359 889 218 202)
Живко Георгиев – Мениджър Търговски операции (+359 884 663 925)

Уважаеми партньори,

Във връзка с първоначалното запълване с природен газ на Интерконектора Гърция-България и планираното провеждане на търг на 08 Юни 2022 г. (сряда) от 10:00 до 16:00 ч., бихме искали да ви информираме, че началната цена на търга ще бъде рефернтната цена, актуална към настоящия момент, на месечен продукт, който се търгува на Газов Хъб Балкан с доставка месец юни, 2022 г. Количествата остават същите.

Бихме искали да обърнем внимание, че цената, по която ще бъде заплатен газа след провеждане на търга, ще бъде крайната цена на месечен продукт, който се търгува на Газов Хъб Балкан с доставка месец юни, 2022 г., публикувана към 17:00 ч. на 30.06 от Газов Хъб Балкан, минус отстъпка (ако е приложима) достигната по време на търгът.

Уважаеми партньори,

Във връзка с първоначалното запълване с природен газ на Интерконектора Гърция-България и планираното провеждане на търг на 06 Юни 2022 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 ч., поради липса на утвърдена от КЕВР цена за природния газ, по която общественият доставчик продава на крайни снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за месец юни, началната цена на търга ще бъде окончателно предложената цена, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за призводство и пренос на топлинна енергия за месец юни 2022 г.

Бихме искали да обърнем внимание, че цената, по която ще бъде заплатен газа след провеждане на търга, ще бъде утвърдената от КЕВР цена за природния газ, по която общественият доставчик продава на крайни снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за месец юни минус отстъпка (ако е приложима) достигната по време на търгът.

Уважаеми партньори,

Във връзка с първоначалното запълване с природен газ на интерконектора Гърция-България, „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД, ще организират и проведат търговете за покупка на необходимите за целта количества на платформата на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД.

Начална дата за провеждане на търгът е 06 Юни 2022 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 ч. местно време (София). Подробна информация за условията на провеждане и договорът за покупко-продажба на природен газ, може да намерите в приложените към настоящото обявление документи.

За допълнителна информация и при възникнали въпроси:

e-mail: office@icgb.eu 
Phone: +359 (2) 4513 545
Fax: +359 (2) 9250 392

e-mail: commercial@icgb.eu 
Слав Николов – Мениджър проучване на пазари (+359 889 218 202)
Живко Георгиев – Мениджър Търговски операции (+359 884 663 925)

PDF: Условия за провеждане на търгове за покупко-продажба на природен газ за технологични нужди на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД

PDF: Договор за покупко-продажба на природен газ за технологични нужди на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459, установяващ Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносните системи, ICGB и DESFA изготвиха своя първи съвместен Доклад за оценка на търсенето (ДОТ) на Добавен капацитет в точката на междусистемно свързване между съседните газопреносни системи на AЙ СИ ДЖИ БИ и ДЕСФА.

Заинтересованите страни могат да изпращат своите коментари по проектопредложението за Добавен капацитет на следния имейл адрес: office@icgb.eu, до 21 ноември 2021г.

Моля, имайте предвид, че получените коментари могат да бъдат споделени с Националния регулаторен орган.

PDF: Проект на предложение

В изпълнение на европейски и национални нормативни изисквания, както и Решение от 25.07.2018 г. на Европейската комисия относно освобождаване на междусистемна газова връзка Гърция – България от изискванията за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделя по собственост, Регулаторен орган за енергетика (Гърция) и Комисия за енергийно и водно регулиране (България) приеха Съвместно решение на националните регулаторни органи относно одобряване на Мрежовия кодекс за IGB, включително Тарифен Кодекс.

PDF: Съвместно решение на националните регулаторни органи относно одобряването на Мрежови кодекс за IGB

 

ТАП и „Ай Си Джи Би“ АД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за точка на междусистемно свързване Комотини. Съгласно Чл. 4 (2) от Регламент (ЕС) 2015/703 на Комисията от 30 април 2015 г. за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на данни, двата оператора на преносна система приканват мрежовите потребители да представят коментари по предложения текст на:

 • правилата за процедурите по сравняване,
 • правилата за разпределение на количествата газ,
 • процедурите за комуникация в случай на извънредни събития.

Обществената консултация ще продължи от 30.09.2019 до 29.11.2019 г.

Информация за начина на провеждане на обществената консултация може да бъде намерена тук.

Всички коментари следва да бъдат отразени в приложения формуляр (тук) и изпращани на английски език на ел. поща: office@icgb.eu 

Съответните разпоредби на проекта на Споразумението за междусистемно свързване между ТАП и „Ай Си Джи Би“ АД, могат да бъдат намерени тук.

Оставаме в очакване на мненията Ви.

30/09/2019

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, “Ай Си Джи Би“ АД отправя покана към всички заинтересовани страни да участват в общественото обсъждане на Мрежови Кодекс, приложенията към него, както и Споразумение за пренос на газ, което ще се проведе на 31.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4.

Поканата може да намерите на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране тук https://www.dker.bg/news/376/65/pokana-za-obschestveno-obszhdane.html

Считано от 31.07.2019 г. в срок от 14 дни, всички заинтересовани страни могат да изпратят своите становища по Мрежовия кодекс на официалния електронен адрес: office@icgb.eu 

30/07/2019

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, “Ай Си Джи Би“ АД отправя покана към всички заинтересовани страни да участват в общественото обсъждане на Тарифен кодекс, което ще се проведе на 08.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4.

Поканата може да намерите на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране тук.

PDF: Tariff Code for IGB 2019

19/04/2019

През 2013 г. са приключени одобрителните процедури за ОВОС в двете страни с издаване на положителни решения от компетентните органи на българска и гръцка територия. В периода 2014 г. – 2015 г. са завършени проектирането и одобрителните процедури за трасето за строителство на двете територии, като на българска територия влиза в сила ПУП-парцеларен план на газопровода.

В периода 2015 г. - 2017 г. завърши успешно процедурата по учредяване на вещните права за българската отсечка на газопровода за всички засегнати приблизително 3800 поземлени имота. На база на приключилите отчуждителни процедури бяха стартирани разрешителните процедури за получаване на разрешително за строеж на българска територия. Министерство на регионалното развитие и благоустройство издаде и самото разрешение за строеж за българската отсечка на 12.09.2017 г., като след изтичане на срока за обжалване, същото влезе в сила на 04.10.2017 г.

Съгласно гръцкото законодателство процедурата за издаване строителното разрешение може да бъде стартирана след утвърждаване на регулаторен статут на проекта, тоест получаване на решение за Освобождаване от правилата на Член 36 Директива 2009/73/EO. В края на 2018 г. дружеството е подало всички необходими документи, като разрешителното за строеж за гръцката територия е издадено на 7 февруари 2019 г.

В резултат на успешно приключилия Пазарен тест и резервирани 1.57 млрд. куб. м., в началото на март 2017 г., ICGB подписа предварителните споразумения за резервиране на капацитет с участниците от обвързващата фаза на Пазарния тест.

На база на подписаните споразумения през юли 2017 г. Проектанта компания подаде заявление за освобождаване от правилата на Член 36 Директива 2009/73/EО до националните регулатори на Р. Гърция и Р. България. В резултат на проведени консултации с регулаторите през март 2018 г. от Проектната компания е подадено допълнение към заявлението.

Решението на регулаторите по процедурата за освобождаване е взето в края на м. май 2018 г. и е изпратено за одобрение до ЕК, като на 25.07.2018 г. излезе и официалното решение на Комисията. В резултат на полученото решение на ЕК на 08.08.2018 г. регулаторите на Р. Гърция и Р. България официално приеха съвместно решение за освобождаване на проект IGB.

Взетото решение потвърждава поисканите от Проектната компания мерки в подаденото допълнение към заявлението, а именно:

 • Освобождаване от правилата за достъп на трети страни за резервирания съгласно приключилия Пазарен тест капацитет за период от 25 г.;
 • Освобождаване от регулирана тарифа за целия капацитет на газопровода за период от 25 г.;
 • Освобождаване от отделяне по собственост;

Постановяването на решението за освобождаване е ключова стъпка за установяване на търговския статут на газопровода. С оглед на взетото решение, проектната компания може да пристъпи към следните дейности:

 • Получаване на разрешително за строеж на гръцката отсечка от газопровода Разрешението e получено на 7 февруари 2019 г.
 • Подготовка на споразуменията за транспортиране на газ с търговците, резервирали капацитет за газопровода. (към момента има подписани предварителни такива).
 • Подаване на заявление за сертифициране като независим преносен оператор в Р. Гърция.

С оглед на полученото решение за освобождаване, проектната компания е подала за одобрение от регулаторите на България и Гърция Тарифен и Мрежови кодекс за газопровода.

„Ай Си Джи Би“ АД е секторен възложител съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Поради това си качество, всички договори за възлагане на дейности във връзка с проектирането, строителството, доставките и пускането в експлоатация, се възлагат чрез процедурите, предвидени в този закон.

Избор на инженер-консултант – избран изпълнител на 15.03.2019 - Консорциум ТИБЕИ.

Производство и доставка на линейни тръби – оценка на технически оферти. Очаква се в края на април 2019 г.
Избор на изпълнител за проектиране, доставка и строителство – фаза 2 за представяне на оферти от предварително избраните участници. Избор на изпълнител се очаква май 2019 г.

Археологически проучвания по трасето на българска територия – възложена поръчка на 06 август 2018 г. на НАИМ-БАН.

Строителен надзор за българската отсечка от газопровода – тече предварителен подбор. Очаква се през април 2019 г.

5 август 2016

„Ай Си Джи Би“ АД, проектната компания, развиваща Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), управлявана с равни права от ИГИ Посейдон СА, Гърция и Български Енергиен Холдинг ЕАД, България, обявява стартирането на 2-ра Обвързваща Фаза на Пазарния Тест за IGB с публикуването на съответните Указания за Обвързващата Фаза.

Пазарният Тест се провежда в две фази: Фаза за Изразяване на Интерес, която бе проведена до 8 Април 2016 г. и Фазата на обвързващи оферти , която стартира днес.

Указанията за Фазата на обвързващи оферти са одобрени от съответните Национални Регулаторни Органи, а именно КЕВР, България с Решение No.У-3 от 21 юли 2016 г. и РАЕ, Гърция с Решение No. 255/2016 от 28 юли 2016 г.

Участниците, изразили интерес и Операторите на Преносни Системи ще бъдат директно уведомени, ще им бъдат предоставени съответните документи и поканени да участват във Фазата на Обвързващи Оферти в съответствие с чл. 3 от Указанията на Фазата на Обвързващи Оферти.

PDF: Guidelines for management and allocation of capacity on the IGB INTERCONNECTOR

27 април 2016

Девет необвързващи заявления на интерес бяха получени по време на фаза „Изразяване на интерес“ от „Ай Си Джи Би“ АД – компанията, която отговаря за реализирането на Газопровода Гърция-България (IGB). Заявленията на интерес са за общ капацитет от приблизително 4.3 млрд.м3/година за газопреносни услуги при прав поток от Гърция за България и приблизително 1 млрд.м3/година за газопреносни услуги при реверсивен поток от България за Гърция.

Компанията „Ай Си Джи Би“ АД, отговорна за реализирането на Газопровода Гърция-България, обявява приключването на фаза „Изразяване на интерес“ от Пазарния тест, провеждан с цел предварително ангажиране на капацитет от газопровода.

Крайният срок на фаза „Изразяване на интерес“ изтече на 8 април 2016 г., в съответствие с предходни удължавания на крайния срок, одобрени от националните регулаторни органи на България и Гърция, съответно Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) (България) и Регулаторния орган за енергетика (РАЕ) (Гърция).

Фазата „Изразяване на интерес“ стартира на 14 декември 2015 г. и беше проведена въз основа на Указанията и обявлението за „Изразяване на интерес“, които са издадени съвместно от КЕВР и РАЕ, в съответствие на параграф 6 от член 36 на Директива 2009/73/ЕК.

„Задоволителният резултат от фаза „ Изразяване на интерес“ е успешна стъпка за „Ай Си Джи Би“ и по-нататъшното развитие на проекта IGB, като част от очакваната еволюция на българския, югоизточния и централноевропейския газов пазар към алтернативни източници и коридори за доставка на газ, осигурени чрез предоставянето на газопреносни услуги във вертикална посока от Южния газов коридор. Наличието на преносен капацитет в IGB също така ще осигури надежден коридор за внос на втечнен природен газ (LNG) от региона, чрез съществуващите и планирани нови LNG регазификационни капацитети в Гърция“, отбелязват Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, изпълнителни директори на „Ай Си Джи Би“ АД.

Пазарният тест ще влезе във втора обвързваща, фаза – „Фаза на офериране“ след получаване на указания и одобрение от националните регулаторни органи на България и Гърция. Фазата на офериране ще осигури процеудра, при която ще се потвържди какво ще бъде нивото на реалния ангажиран капацитет въз основа на сключени договори.

31 Март 2016

Удължаването на срока за подаване на Заявленията за Интерес е направено съгласно съответните консултации и съгласувания с Комисията за енергийно и водно регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция).

С изключение на срока за подаване на Заявленията за интерес, всички останали правила и условия в документацията за пазарния тест, публикувана тук, остават в сила.

Компанията „Ай Си Джи Би“ АД е отговорна за разработване, строителство и експлоатация на Междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB). „Ай Си Джи Би“ АД е подала заявление до регулаторните органи на България (КЕВР) и Гърция (РАЕ) за освобождаване от определени разпоредби на Директива на ЕС 2009/73/ЕК в съответствие с Член 36 от нея.

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура Пазарен Тест съгласно „Актуализирани Указания за управление и разпределение на капацитет на Междусистемна газова връзка Гърция - България, съгласно параграф 6 от член 36 от Директива 2009/73/ЕК“ (АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ), издадени съвместно от КЕВР и РАЕ.

Всички заинтересовани Търговци и Оператори на преносни системи са поканени да изразят интерес към ползване на газопреносните услуги на IGB. Също така се отправя покана към други Оператори на преносни системи, които имат интерес за свързване на техните системи с тази на Газопровод IGB.

Пазарният Тест е разделен на две фази: 1. Фаза Изразяване на Интерес (необвързваща); 2. Фаза на Офериране (обвързваща).
Участието във Фазата на Изразяване на Интерес е условие за последващо участие във Фазата на Офериране.

Фазата Изразяване на Интерес, в която заинтересованите страни са поканени да представят необвързващи Заявления за интерес, започва с публикуване на Обявление за Изразяване на Интерес.

 1. Заявление за интерес
 2. Актуализирани указания
 3. Приложение II
 4. Приложение III
 5. Въпроси и отговори

Във връзка с предстоящи процедури по българското законодателство за одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение на строеж и поради прекратена предходна конкурсна процедура, смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД обявява конкурс за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктура за българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България”.

Смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е отговорно за финансиране проектирането и изграждането на  Междусистемна газова връзка Гърция-България (проект IGB) и се предвижда да бъде собственик на съоръжението. Акционери с равно участие в дружеството са „Български енергиен холдинг” ЕАД и IGI Poseidon S.A.

Пълната документация за участие в цитирания конкурс за избор на изпълнител, както и всички условия, в т.ч. срокове, за участие са налице на следните интернет адреси:

www.icgb.eu (секция - Търговски, регулаторни и тръжни процедури)
www.bgenh.com (секция – Обяви / Процедури)

Файл 1

Файл 2

Файл 3

Файл 4

Файл 5

Файл 6

Файл 7

Файл 8

Файл 9

Файл 10

Файл 11

Въпроси и Отговори_1

Във връзка с предстоящи процедури по българското законодателство за одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение на строеж, смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АДобявява конкурс за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктураза българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България”.

Смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ”АД е отговорно за финансиране проектирането и изграждането на  Междусистемна газова връзка Гърция-България(проект IGB) и се предвижда да бъде собственик на съоръжението. Акционери с равно участие в дружеството са „Български енергиен холдинг” ЕАД и IGI Poseidon S.A.

Пълната документация за участие в цитирания конкурс за избор на изпълнител, както и всички условия за участие са налице на следните интернет адреси:

www.icgb.eu (секция - Търговски, регулаторни и тръжни процедури)

www.bgenh.com(секция – Обяви / Процедури)

Краен срок за представяне на офертите - 17:00 часа, на 27 февруари 2014г.

Приложение 1Приложение 1АПриложение 2Приложение 2АПриложение 3Приложение 4Приложение 5Приложение 6Приложение 7Приложение 8Приложение 9

Въпроси и Отговори

Въпроси и Отговори 2

Въпроси и Отговори 3

Въпроси и Отговори 4

Въпроси и Отговори 5

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.