Преминете към основното съдържание

Подаване на жалби

Онлайн формуляр за подаване на жалба

Тук можете да подадете жалби и оплаквания във връзка с изграждането на газовата връзка между Гърция и България до дружеството „Ай Си Джи Би” АД, в качеството й на собственик на проекта.

Подаването на жалба може да стане на мейл: complaints@icgb.eu телефон +359 (2) 4513 545 или чрез попълване на следната онлайн форма за подаване на жалби.

Жалбата може да бъде подадена на български, английски или гръцки език, като жалбоподателят трябва подробно да посочи в жалбата основанията за твърдяното нарушение на правата му, свързани с изграждането на газопровода Гърция-България.

Екипът на „Ай Си Джи Би” АД ще разгледа жалбата и ще се свърже с Вас в разумен срок от получаване на жалбата за допълнителна информация, ако е необходимо и за разрешаване на казуса.

Подаването на жалбите имат за цел да изследват проблема и да реагират по подходящ начин към по-доброто разбиране и адресиране на проблемите на хората, засегнати от изграждането на газопровода.

Механизмът също така помага на „Ай Си Джи Би” АД да избегне по възможност повторното възникване на подобни проблеми в бъдеще.

Информация за жалбоподателя

Ако жалбата се подава за друго лице, моля посочете неговите имена и данни за контакт.

Поверителност на жалбоподателя

Моля да имате предвид, че ако жалбата Ви е насочена срещу друго лице, тогава служителят, който обработва Вашето оплакване, ще трябва да разкрие пред това лице подробности за жалбата с цел получаване на отговор.

Полето Име не може да бъде празно!
Полето Фамилия не може да бъде празно!
Жена
Мъж

Информация за контакт

Моля, отбележете как искате да се свържем с вас. Посочете също така допълнителен телефонен номер на ваш близък човек.

Допълнителен телефонен номер на близък роднина / лице за контакт (в случай, че не успеем да се свържем с вас)
Моля въведете валиден Email адрес!
Моля въведете предпочитан език за комуникация!

Информация за статута на жалбоподателя

Физ. лице
Група
Асоциация
Организация на гражданското общество
Публичен субект (напр. местна държавна институция)
Друго (посочете)

Подробности по жалбата

Моля, въведете описание!
Еднократна жалба/оплакване
Многократна
Не
Да
Моля подшишете чрез поставяне на отметката!

Декларация за информираност и съгласие

Моля, въведете вашите имена!

с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 1. съм информиран/а и изразявам съгласие да предоставя личните си (например имена; адрес за кореспонденция, електронен адрес и др.) по смисъла на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство в областта на защитата на личните данни, на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД, с ЕИК 201383265, със седалище и адрес на управление: град София 1000, гр. София, ул.“Веслец“ №13, във връзка с качеството ми на жалбоподател и подаване на и разглеждането на жалбата ми по въпроси, свързани със строителството на ИГБ газопровод;
 2. съм информиран/а, че личните ми данни подлежат на обработване съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и другите приложими национални актове и европейски нормативни актове;
 3. съм информиран/а, че личните ми данни, включително и специални „чувствителни“ такива (в случай че има законово основание за това) се събират, обработват и съхраняват от „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД само за целите на подаване на и разглеждането на жалба по въпроси, свързани със строителството на ИГБ газопровод;
 4. съм информиран/а, че имам право на информация и достъп до личните ми данни, които „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД съхранява и обработва; право да възразя срещу обработването им при констатирано нарушение на законовите правила, правото да искам изтриването на незаконосъобразно обработвани и коригирането/допълването на неверни данни;
 5. съм информиран/а, че имам право да оттегля дадено от мен съгласие за обработване на лични данни за конкретна цел или по конкретен повод, в случай че това оттегляне не противоречи на законови изисквания и не възпрепятства разглеждането на подадената жалба;
 6. съм информиран/а, че „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД съхранява и обработва данните ми в законоустановените срокове, а при липса на такива, в срок, определен от „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД с оглед негови нормативно установени задължения и интереси, както и при спазване на принципите за ограничение на съхранението и свеждане на данните до минимум;
 7. съм информиран/а относно правото ми на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушаване на мои законни права и интереси, свързани с обработването на личните ми данни, обработвани от „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД;
 8. при промяна на личните ми данни, които съм предоставил на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД, ще го уведомя в срок от 3 (три) работни дни;
 9. съм информиран/а и изразявам своето съгласие „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД да предоставя мои лични данни в необходим за съответните цели обем и на следните категории лица:
  • на държавни органи, агенции и/или институции, на които с оглед подаване и разглеждане на жалбата от „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД
Не
Да
Моля, подшишете чрез поставяне на отметката!

Адрес

"Ай Си Джи Би" АД

ул. “Георг Вашингтон” No.23
София 1000
България

Тел.: +359 (2) 4513 545
E-mail: office@icgb.eu

Офис мениджър: 
Vladislava.Tsekova@icgb.eu

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.