Преминете към основното съдържание

Трима кандидати с интерес в процедурата за строителен надзор

На 27.11.2018г. бяха отворени офертите на участниците в процедурата за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция-България“. В срока за подаване на оферти постъпиха предложения от „ЕСМ“ ЕООД, ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ" и ДЗЗД "ГАЗ ЕКСПЕРТ 2018".

Обществената поръчка за избор на консултант е открита по смисъла на Закона за обществените поръчки, като възможност да подават оферти имат всички заинтересовани лица, които отговарят на предварително заложени критерии. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 300 0000 лева без ДДС.

Търгът за консултант за строителен надзор е последният от основните търгове, свързани с изграждането на газопровода IGB, за който са получени оферти и предстои тяхната оценка. Заедно с изпълнителите на дейностите по проектиране, доставка и строителство, доставка на тръби и инженер-консултанта за проекта, изпълнителят за дейностите по упражняване на строителен надзор е един от ключовите участници в строителния процес и задължителен съгласно Закона за устройство на територията за законосъобразно започване и провеждане на строителните работи на територията на България.

В съответствие с Техническото задание към процедурата и по смисъла на Закона за устройство на територията, консултантът следва да извърши строителния надзор, да следи за спазване на основните изисквания към строежите и действащото законодателство на територията на Република България. Извън обхвата на консултанта е управление на проекта и инвеститорски контрол, които са обект на услугите на инженер-консултанта и се осъществяват, както на територията на Република България, така и на територията на Република Гърция.

Дата 28/11/2018

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.