Преминете към основното съдържание

Обявяване на обществена поръчка

Обявена е обществена поръчка с предмет: „Доставка на газова арматура за нуждите на газопровод IGB в четири обособени позиции“. Обособените позиции са, както следва: Обособена позиция: 1 „ Доставка на Станционна Арматура“; Обособена позиция: 2 „Доставка на Регулиращи кранове, ГИС 1, Република Гърция“; Обособена позиция: 3 „Доставка на Арматура, линейна част“; Обособена позиция: 4 „Доставка на Регулиращ кран, ГИС 2, Република България“.

Обемът на поръчката и изискванията към изпълнението са: съгласно Техническите спецификации за всяка обособена позиция, които се намират в профила на дружеството на адрес: ЦАИС ЕОП (eop.bg).

Срок за доставка на оборудването за всяка обособена позиция: не повече от 270 (двеста и седемдесет) календарни дни, от датата на подписване на договора.

Срокът на договора за съответната обособена позиция е до изтичането на най-дългия гаранционния срок на оборудването, или с удовлетворяването на всички претенции на Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на Изпълнителя, ако има такива.

Гаранционен срок на оборудването за всяка обособена позиция: не по-малък от 24 (двайсет и четири) месеца от датата на доставка.

Място на изпълнение:

За обособена позиция № 1: - за подпоз. 1, 2 и 3 (от раздел 3, т. 3.1. на Техническата спецификация) - Газоизмервателна Станция 1 на IGB в гр. Комотини, Република Гърция; - за подпоз. 4, 5 и 6 - Газоизмервателна Станция 2 на IGB в с. Загоре, община Стара Загора, Република България;

За обособена позиция № 2 – на Газоизмервателна Станция 1 на IGB в гр. Комотини, Република Гърция;

За обособена позиция № 3 – диспечерски център на Ай Си Джи Би АД, град Хасково;

За обособена позиция № 4 – Газоизмервателна Станция 2 на IGB в с. Загоре, община Стара Загора, Република България.

Начин на плащане и гаранции: Плащането и предоставянето на гаранции се извършва съгласно клаузите на Проекта на договор за съответната обособена позиция, които се намират в профила на дружеството на адрес: ЦАИС ЕОП (eop.bg)

Срок за подаване на оферти: 18-04-2024, 23:59 ч. чрез платформата за електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП.

Отваряне на оферти: 19-04-2024; 15:00 ч., в платформата за електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП.

Повече подробности: в профила на дружеството на адрес: ЦАИС ЕОП (eop.bg)

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.