Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ВАС окончателно отхвърли жалбата срещу ICGB за процедурата за производство и доставка на тръби за газовата връзка с Гърция

Решението на съда потвърждава законосъобразността на проведената процедура по избор на изпълнител за една от ключовите обществени поръчки за изграждането на интерконектора Гърция-България

Тричленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което се потвърждава решението на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД за избор на гръцката компания Corinth Pipeworks S.A Pipe Industry S.A. за изпълнител на обществената поръчка за производство и доставка на тръби. Със същото решение от процедурата се отстранява дружеството „Топливо-2“ ЕООД поради несъответствие на техническото предложение с изискванията на техническата спецификация. С решение №15289 на ВАС окончателно е отхвърлена жалбата на „Топливо-2" EOOД и първоинстанционното решение на КЗК е прието за законосъобразно и обосновано.

ВАС посочва, че дори и едно несъответствие на техническото предложение с условията на документацията и изискванията на възложителя е достатъчна предпоставка за отстраняване на участник от процедурата. Според съда проектната компания ICGB ясно е посочила причините за отстраняването на жалбоподателя в протокол от заседанието на комисията, която разглежда офертите на участниците в търга за тръбите. Така твърденията на „Топливо – 2“ ЕООД са намерени изцяло за неоснователни и необосновани.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

С произнасянето на ВАС казусът относно отстраняването на „Топливо-2“ ЕООД е окончателно затворен. По този начин ICGB може успешно да продължи изпълнението на договора за доставка на тръби, като се дава увереност и на финансиращите институции – ЕИБ, управляващия орган в България по ОПИК и ЕК, че няма никакви съмнения относно законосъобразното и правилно провеждане на процедурата.

За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
Тел. 02/9803018
0885/074422

Дата 14/11/2019