Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Трима кандидати с интерес в процедурата за строителен надзор

На 27.11.2018г. бяха отворени офертите на участниците в процедурата за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция-България“. В срока за подаване на оферти постъпиха предложения от „ЕСМ“ ЕООД, ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ" и ДЗЗД "ГАЗ ЕКСПЕРТ 2018".

Обществената поръчка за избор на консултант е открита по смисъла на Закона за обществените поръчки, като възможност да подават оферти имат всички заинтересовани лица, които отговарят на предварително заложени критерии. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 300 0000 лева без ДДС.

Търгът за консултант за строителен надзор е последният от основните търгове, свързани с изграждането на газопровода IGB, за който са получени оферти и предстои тяхната оценка. Заедно с изпълнителите на дейностите по проектиране, доставка и строителство, доставка на тръби и инженер-консултанта за проекта, изпълнителят за дейностите по упражняване на строителен надзор е един от ключовите участници в строителния процес и задължителен съгласно Закона за устройство на територията за законосъобразно започване и провеждане на строителните работи на територията на България.

В съответствие с Техническото задание към процедурата и по смисъла на Закона за устройство на територията, консултантът следва да извърши строителния надзор, да следи за спазване на основните изисквания към строежите и действащото законодателство на територията на Република България. Извън обхвата на консултанта е управление на проекта и инвеститорски контрол, които са обект на услугите на инженер-консултанта и се осъществяват, както на територията на Република България, така и на територията на Република Гърция.

Дата 28/11/2018