Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Стартира обществена поръчка за избор на инженер-консултант по проекта за изграждане на интерконектора Гърция-България

„АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД навлиза в ключова фаза от развитието си като стартира процедурите за възлагане на обществени поръчки, необходими за начало на строителството през 2018 г.

На 08.11.2017г. „Ай Си Джи Би” АД изпрати за публикуване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки (АОП) решение и обявление за обществена поръчка с наименование: „Избор на инженер-консултант за проект „Изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция-България“. Предвид стойността на обществената поръчка, процедурата е обявена и в Официален вестник на ЕС.

С обявяването на настоящата процедура проектът IGB навлиза в същинската си фаза на реализация, като чрез серия от процедури за възлагане на обществени поръчки се цели създаването на условия за фактическото започване на строителството в края на първата половина на 2018 г. До края на настоящата година „Ай Си Джи Би“ АД ще обяви още ключови обществени поръчки, гарантиращи стартиране на строителството – за доставка на тръби и за работно проектиране, доставка и строителство.

Предмет на обявената обществена поръчка за избор на инженер-консултант е с цел съдействие на възложителя за реализацията на проекта IGB от провеждането на търговете и по време на строителството до момента на пускане на газопровода в експлоатация, както и управление на всички свързани с проекта основни договори, включително договора за доставка на линейни тръби и договора за възлагане на работното проектиране, строителството и доставки. Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя на обща сума от 8,45 млн. евро без ДДС.

Услугите следва да се извършват в съответствие с графика за реализация на проекта при съблюдаване на договорна стратегия, включваща възлагането на два основни договора – договор за доставка на линейни тръби и договор за работно проектиране, доставка на оставащото оборудване, строителство и изграждане, обучение на персонал и пускане в експлоатация на газопровода IGB.

Възложените дейности ще се изпълняват на два етапа – по време на провеждането на процедурите за възлагане на основните договори и в последствие при изпълнение на същинското строителство.

Възложителят “Ай Си Джи Би“ АД ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).  Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в профила на купувача на възложителя, както и в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки на осн. чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Изброените по-горе документи ще бъдат достъпни на адрес: http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op/ – Профил на купувача.

„Ай Си Джи Би“ АД приветства всички потенциални участници в процедурата и  декларира, че приоритет на компанията е създаването на условия за обективен, прозрачен и конкурентен избор.

Междусистемната газова връзка Гърция-България предвижда изграждането на газопровод, който пряко ще свързва националните газопреносни мрежи на Република Гърция и Република България.

Проектът е получил подкрепата на Министерство на регионалното развитие на Република Гърция и Министерството на енергетиката на Република България чрез Меморандум за разбирателство, подписан през 2009 г. Проектът е обявен за „обект с национално значение“ и за „национален обект“ съгласно решения на Министерски съвет на Република България №: 615/14.07.2009г., №: 452/07.06.2012г., както и съгласно Закон 4001/2011 от законодателството на Република Гърция.
На ниво Европейски съюз проектът IGB получава последователна политическа и финансова подкрепа, което е от изключително значение за успешната му реализация. Съгласно решение на Европейската комисия C(2010) 5813, изменено с решение C(2012) 6405, за Проекта е предвидено съфинансиране в размер на 45 милиона евро по Европейската енергийна програма за възстановяване.

Проектът IGB има статут на проект от общ интерес съгласно регламент 347/2013 и е основен приоритетен проект съгласно инициативата CESEC за междусистемна газова свързаност в Централна и Южна Европа. В този контекст, Европейската инвестиционна банка и други международни кредитори са изразили активен интерес към финансиране на проекта, включително чрез механизми от новия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). От своя страна българското правителство е предвидило в бюджета за 2017г. достъп до увеличена държавна финансова гаранция при договаряне на заемни инструменти за проекта в размер до 110 милиона евро.

Дата 10/11/2017