Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Становище на проектната компания ICGB във връзка с постъпила жалба от Топливо-2 ЕООД

Във връзка с постъпила жалба от компания Топливо 2 ЕООД срещу решението за избор на изпълнител за доставка на тръби, Проектната компания ICGB счита, че Решението на възложителя е добре мотивирано и са налице достатъчно основания, както за избора на Коринт Пайпуъркс Пайп Индъстри С.A. за изпълнител на обществената поръчка, така и за отстраняването на Топливо 2 ЕООД от участие.

В Решението на Възложителя, доклада от работата и протоколите на Комисията са изтъкнати достатъчно аргументи за взетите решения. Цялата информация, напълно публично и прозрачно, е достъпна на сайта на Възложителя.

Разпоредбите на ЗОП дават възможност на всеки участник, който не е съгласен с Решението на Възложителя, да потърси правата си в Комисията за защита на конкуренцията. Също така, за случаи на защита на особено важни държавни интереси, е предвидена възможност на предварително изпълнение на Решението за възлагане на поръчката. При допускане на такова предварително изпълнение, Възложителят може да възложи и активира поръчка, дори и разглеждането на жалбата да не е приключило изцяло с влязло в сила решение. Прилагането на тази правна възможност ще позволи на Проектната компания да започне строителство и да организира доставките на тръби, тъй като в случая е налице важен държавен интерес, изразяващ се в необходимостта газопроводът да бъде въведен в експлоатация заедно с първите доставки на газ за България през Южния газов коридор.

IGCB АД уважава законовите права и интереси на всички участници в процедурите по възлагане на обществени поръчки, но в конкретния случай имаме основания да вярваме, че е издадено обосновано и законосъобразно решение.

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 22/05/2019