Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Съобщение за изплащане на обезщетение за отчуждени имоти частна собственост, съгласно Решение №1089 от 28.12.2016 г. на Министерския съвет, за изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, АйСиДжиБи АД уведомява собствениците на имоти, засегнати от изграждане на обект:Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имоти, за които отчуждителният акт - Решение на Министерски съвет №1089 от 28.12.2016 г, e влязъл в законна сила. Размерът на дължимите парични обезщетения е определен с Решението за отчуждаване, публикувано на официалната интернет страница на Министерския съвет, на следния линк: http://pris.government.bg/prin/search_results.aspx. Разпределението на обезщетението между собствениците е налично в банката, в която са преведени средствата – банка „ДСК“ ЕАД.

Посочените в Решение №1089 от 28.12.2016 г. суми са преведени в открита в Банка ДСК“ ЕАД сметка в полза на правоимащите лица. Съответните обезщетения могат да бъдат получени в законоустановения срок от 1 (един) месец, считано от 21.07.2017 г., от всеки клон на Банка „ДСК“ на територията на Р. България, след представяне на валиден документ за самоличност и актуален документ за собственост.

Също така уведомяваме, посочените по-долу лица, за които липсва информация в Национална База Данни, че могат да получат полагащите им се обезщетения от офиса на  „Ай Си Джи Би“ АД, със седалище гр. София, п.к. 1000, ул. „Веслец“ № 13, след представяне на документ за самоличност и документ за собственост.

1) Шакир Халил Вели
2) Toшко Георгиев Гогов

След изтичане на законоустановения едномесечен срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, от Закона за държавната собственост, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на областите,  в които се намират засегнатите имоти (Джебел, Кърджали, Хасково и Стара Загора), откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

В случай на промени в собствеността, моля да се свържете с Инвеститора на обекта – АйСиДжиБИ АД. Лица за контакти: Станислав Петков – тел. 02 4510131, Златина Русева – 02 9263 803.