Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

„АйСиДжиБи“ АД организира промоционално събитие за провеждането на втората, обвързваща фаза на Пазарния тест за капацитета на Газопровода „Гърция – България“.

6 октомври 2016

Вчера, 5ти октомври 2016 г. се проведе промоционално събитие за участниците във втората, обвързваща фаза на Пазарния тест за управление и разпределяне на капацитета на Газопровод „IGB“ – Междусистемна газова връзка Гърция – България.

Втората фаза на Пазарния тест официално стартира на 5-ти август 2016 г. след като регулаторните органи на България и Гърция, Комисия за енергийно и водно регулиране и РАЕ, официално одобриха Указанията за управление и разпределение на капацитета на газопровод IGB. Срокът за подаване на обвързващи оферти за участие във втората фаза на Пазарния тест е до 31ви октомври 2016 г.

Промоционалното събитие бе организирано от проектната компания „Ай Си Джи Би“, представлявана от г-жа Теодора Георгиева и д-р Константинос Караянакос, под патронажа на министъра на енергетиката на Република България – г-жа Теменужка Петкова и министъра на енергетиката и климатичните промени на Република Гърция – г-н Панос Скурлетис и с подкрепата на ЕК. В събитието взеха  участие председателят на КЕВР – г-н Иван Иванов, д-р Дионисиос Папахристу, представител на гръцкия енергиен регулатор РАЕ, представители на акционерите в проектната компания – „БЕХ“ ЕАД и IGI Poseidon, както и на оператора на националната газопреносна мрежа – „Булгартрансгаз“ ЕАД. На събитието бяха поканени и присъстваха бъдещите клиенти на проекта IGB – компании, които оперират на пазарите на търговия с газ не само в Европа, но и по целия свят, оператори на преносна мрежа и инвеститори. Европейската комисия беше представена на събитието от г-жа Катарина Сиков-Магни, дирекция „Енергетика“ на ЕК.

Целта на събитието беше представяне на стратегическото значение на проекта, неговата роля и влияние върху изграждането на вертикалния газов коридор, потенциала за развитие на газовия пазар в региона и визията за развитие в краткосрочно и средносрочно бъдеще на газовата инфраструктура.

Министър Теменужка Петкова приветства всички участници в събитието и отново подчерта важната роля на газопровод IGB за осигуряване на сигурност на доставките и осигуряването на разнообразие на източници и маршрути за българския пазар, което е неотменна и последователна политика на българското правителство. Проектът е важен за целия регион, но има подчертано значение за България, която е зависимо почти на 100 % от един източник.

„Изключително сме доволни от напредъка в развитието на проекта към настоящия момент: беше взето окончателно инвестиционно решение, проектът IGB успешно приключи всички разрешителни процедури в България и Гърция и обвързващата фаза на пазарния тест, лансиран през месец август представлява следващата важна стъпка в развитието на проекта IGB,” заяви г-жа Катарина Сиков-Магни, представител на ГД Енергетика към ЕК.

На събитието присъства изпълнителният директор на БЕХ ЕАД г-н Петьо Иванов, изпълнителният директор на ДЕПА, г-н Теодорос Китсакос, както и вицепрезидентът на Gas Supply Origination & Infrastructures на Edison и изпълнителен директор на IGI Poseidon, г-н Елио Руджери. Всички те изразиха сериозната подкрепа на акционерите за реализирането на проекта.

„С днешното събитие ние искаме да покажем, че проектната компания приветства всички бъдещи клиенти, създала е равни и недискриминационни условия на всички желаещи за участие в пазарния тест и не на последно място, че ние развиваме конкурентен, икономически жизнеспособен и стратегически важен проект, който ще има важна роля за развитието на пазара в региона, както и за енергийната сигурност и диверсификация на източниците на природен газ“ каза г-жа Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна на проектната компания „АйСиДжиБи“ АД.

Удовлетворен съм да установя подкрепата за осъществяване на проекта, която се демонстрира от страна на акционерите на проектната компания, позитивното отношение на държавните институции, Европейската комисия и политическите лица, както и конструктивното отношение на регулаторните органи. Убеден съм, че тази подкрепа няма да остане незабелязана от икономическите оператори, които участват в пазарния тест“ сподели изпълнителният директор от гръцка страна, д-р Константинос Караянакос.

На проведеното събитие, бяха представени плановете за развитие на преносната мрежа, които операторът на националната преносна мрежа възнамерява да реализира в средносрочен и дългосрочен план и които биха имали пряко влияние върху интересите на търговците на газ с потенциал за разширяване на пазара.

Беше представена новата инициатива на Гърция, България, Румъния и Унгария в посока изграждане на Вертикалния газов коридор и свързаност на преносните мрежи, която е част от инициативата на страните от Централна и Югоизточна Европа за междусистемна свързаност. Важен аспект е че Газовата връзка Гърция – България е част от тази инициатива и ще бъде част от Вертикалния газов коридор, което е признание както за значението на проекта, така и за неговия напредък.