Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Процедурата за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България“ е временно спряна поради подадени жалби

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД уведомява потенциалните участници в ограничената процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България“, че поради подадени жалби в Комисия за защита на конкуренцията срещу разяснения на Възложителя, процедурата е временно спряна.

В жалбите се съдържа искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ и от тази дата всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка или решението по жалбата, ако е наложена временна мярка. Жалбите са подадени преди влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществена поръчка, обн. ДВ бр. 49 от 2018 г.

След произнасянето на компетентния орган и в случай, че искането за налагане на временна мярка бъде отхвърлено, процедурата ще бъде възобновена и сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени така, че да се спази изискването на чл. 28, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове да не е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.

Дата 22/06/2018