Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Процедурата за избор на инженер-консултант по проекта за изграждане на интерконектора Гърция - България е временно спряна поради подадени жалби

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД уведомява потенциалните участници в откритата процедура за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че поради независещи от нея обстоятелства се налага временно спиране на действията по процедурата. Причината за спирането са постъпили жалби против Решение № Р-05-COR от 12.12.2017 г., с което е одобрено обявление за изменение или допълнителна информация, както и жалба срещу разяснения, публикувани на 12.12.2017 г. на Профила на купувача, предоставени от възложителя по въпроси, постъпили от лица, желаещи да участват в процедурата.

На основание чл. 203, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), двамата жалбоподатели са се възползвали от правната възможност да поискат налагане на временна мярка спиране хода на процедурата, като Комисията за защита на конкуренцията се произнася по основателността на това искане.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от ЗОП, възложителят спира всички действия по хода на процедурата до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или  на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
След произнасянето на компетентния орган и в случай, че искането за налагане на временна мярка бъде отхвърлено, процедурата ще бъде възобновена и  сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени така, че да се спази изискването на чл. 28, ал.  5 от Правилника за прилагане на ЗОП, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове да не е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.

Възложителят очаква произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията в спешен порядък, като се отчита стратегическото значение на IGB както за страната ни, така и за Европейския съюз. Предвид важността на проекта, проектната компания си запазва правото да се възползва от всички регламентирани законови средства, за да претендира за пропуснати ползи в случай на неправомерни действия по спиране на процедурата.

Възложителят уверява всички потенциални участници, че ще бъдат своевременно уведомявани за всички последващи действия. „АйСиДжиБи“ АД ще продължи да осигурява условия за равно третиране, прозрачност и пълен и неограничен достъп до информация, както и лоялна конкуренция между заинтересованите лица.

Повече информация за хода на инициираните производства по постъпилите жалби е достъпна на интернет страницата на Комисия за защита на конкуренцията - http://reg.cpc.bg/

Дата 11/01/2018