Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Процедурата за избор на инженер-консултант по проекта за изграждане на интерконектора Гърция - България е временно спряна поради подадена жалба

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД уведомява потенциалните участници в откритата процедура за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че на дата 22.05.2018г. в Комисия за защита на конкуренцията е постъпила жалба с входящ №1089/22.05.2018г. г. срещу разяснение на Възложителя, публикувано на 14.05.2018г.

В жалбата се съдържа искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ и от тази дата всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка или решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.

След произнасянето на компетентния орган и в случай, че искането за налагане на временна мярка бъде отхвърлено, процедурата ще бъде възобновена и сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени така, че да се спази изискването на чл. 28, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове да не е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.

Дата 22/06/2018