Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Провеждане на публично състезание за възлагане на Обществена поръчка с предмет „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на допълнително установени археологически обекти, разположени по трасето на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция-България“

Референтен номер: 05381-2019-0002

Дата на създаване: 12-07-2019

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22-07-2019, 17:30

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Публично състезание

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език тук.