Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД при условията на оперативен лизинг

Референтен номер: 9070301

Дата на създаване: 14-11-2017

Статус: възложена

Вид на процедурата: събиране на оферти с обява