Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Количествена оценка на риска за гръцката част от Междусистемна газова връзка "Гърция-България" (IGB) чрез използване на специализиран и подходящ софтуер

Референтен номер: 9062086

Дата на създаване: 07-03-2017

Статус: възложена

Вид на процедурата: събиране на оферти с обява