Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция-България““

Референтен номер: 05381-2018-0003

Дата на създаване: 08-10-2018

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26-11-2018

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Открита

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език тук.