Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Търговски, Регулаторни и Тръжни процедури

СЪВМЕСТНОТО РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО НА МРЕЖОВИ КОДЕКС ЗА IGB

В изпълнение на европейски и национални нормативни изисквания, както и Решение от 25.07.2018 г. на Европейската комисия относно освобождаване на междусистемна газова връзка Гърция – България от изискванията за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделя по собственост, Регулаторен орган за енергетика (Гърция) и Комисия за енергийно и водно регулиране (България) приеха Съвместно решение на националните регулаторни органи относно одобряване на Мрежовия кодекс за IGB, включително Тарифен Кодекс.

PDF: Съвместно решение на националните регулаторни органи относно одобряването на Мрежови кодекс за IGBОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО БИЗНЕС ПРАВИЛАТА И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ В СЛУЧАЙ НА ИЗВЪНРЕДНИ СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕЖДУСИСТЕМНО СВЪРЗВАНЕ ЗА ТОЧКА НА МЕЖДУСИСТЕМНО СВЪРЗВАНЕ КОМОТИНИ

ТАП и „Ай Си Джи Би“ АД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за точка на междусистемно свързване Комотини. Съгласно Чл. 4 (2) от Регламент (ЕС) 2015/703 на Комисията от 30 април 2015 г. за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и  обмена на данни, двата оператора на преносна система приканват мрежовите потребители да представят коментари по предложения текст на:

 • правилата за процедурите по сравняване,
 • правилата за разпределение на количествата газ,
 • процедурите за комуникация в случай на извънредни събития.

Обществената консултация ще продължи от 30.09.2019 до 29.11.2019 г.

Информация за начина на провеждане на обществената консултация може да бъде намерена тук.

Всички коментари следва да бъдат отразени в приложения формуляр (тук) и изпращани на английски език на ел. поща: office@icgb.eu 

Съответните разпоредби на проекта на Споразумението за междусистемно свързване между ТАП и „Ай Си Джи Би“ АД, могат да бъдат намерени тук.

Оставаме в очакване на мненията Ви.

30/09/2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА МРЕЖОВИ КОДЕКС

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, “Ай Си Джи Би“ АД отправя покана към всички заинтересовани страни да участват в общественото обсъждане на Мрежови Кодекс, приложенията към него, както и Споразумение за пренос на газ, което ще се проведе на 31.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4.
Поканата може да намерите на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране тук http://www.dker.bg/news/376/65/pokana-za-obschestveno-obszhdane.html

Считано от 31.07.2019 г. в срок от 14 дни, всички заинтересовани страни могат да изпратят своите становища по Мрежовия кодекс на официалния електронен адрес: office@icgb.eu

30/07/2019

Покана за обществено обсъждане на тарифен кодекс

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, “Ай Си Джи Би“ АД отправя покана към всички заинтересовани страни да участват в общественото обсъждане на Тарифен кодекс, което ще се проведе на 08.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4.

Поканата може да намерите на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране тук.

PDF: Тарифен кодекс за IGB

19/04/2019

Развитие на проекта

През  2013 г. са приключени одобрителните процедури за ОВОС в двете страни с издаване на положителни решения от компетентните органи на българска и гръцка територия. В периода 2014 г. – 2015 г. са завършени проектирането и одобрителните процедури за трасето за строителство на двете територии, като на българска територия влиза в сила ПУП-парцеларен план на газопровода.

В периода 2015 г. - 2017 г. завърши успешно процедурата по учредяване на вещните права за българската отсечка на газопровода за всички засегнати приблизително 3800 поземлени имота. На база на приключилите отчуждителни процедури бяха стартирани разрешителните процедури за получаване на разрешително за строеж на българска територия. Министерство на регионалното развитие и благоустройство издаде и самото разрешение за строеж за българската отсечка на 12.09.2017 г., като след изтичане на срока за обжалване, същото влезе в сила на 04.10.2017 г.

Съгласно гръцкото законодателство процедурата за издаване строителното разрешение може да бъде стартирана след утвърждаване на регулаторен статут на проекта, тоест получаване на решение за Освобождаване от правилата на Член 36 Директива 2009/73/EO. В края на 2018 г. дружеството е подало всички необходими документи, като разрешителното за строеж за гръцката територия е издадено на 7 февруари 2019 г.

Процедура по освобождаване от правилата за достъп на трети страни, регулирана тарифа и отделяне по собственост съгласно Член 36 Директива 2009/73/EО

В резултат на успешно приключилия Пазарен тест и резервирани 1.57 млрд. куб. м., в началото на март 2017 г., ICGB подписа предварителните споразумения за резервиране на капацитет с участниците от обвързващата фаза на Пазарния тест.

На база на подписаните споразумения през юли 2017 г. Проектанта компания подаде заявление за освобождаване от правилата на Член 36 Директива 2009/73/EО до националните регулатори на Р. Гърция и Р. България. В резултат на проведени консултации с регулаторите  през март 2018 г. от Проектната компания е подадено допълнение към заявлението.

Решението на регулаторите по процедурата за освобождаване е взето в края на м. май 2018 г. и е изпратено за одобрение до ЕК, като на 25.07.2018 г. излезе и официалното решение на Комисията.
В резултат на полученото решение на ЕК на 08.08.2018 г. регулаторите на Р. Гърция и Р. България официално приеха съвместно решение за освобождаване на проект IGB.

Взетото решение потвърждава поисканите от Проектната компания мерки в подаденото допълнение към заявлението, а именно:

 •  Освобождаване от правилата за достъп на трети страни за резервирания съгласно приключилия Пазарен тест капацитет за период от 25 г.;
 •  Освобождаване от регулирана тарифа за целия капацитет на газопровода за период от 25 г.;
 •  Освобождаване от отделяне по собственост;

Постановяването на решението за освобождаване е ключова стъпка за установяване на търговския статут на газопровода. С оглед на взетото решение, проектната компания може да пристъпи към следните дейности:

 • Получаване на разрешително за строеж на гръцката отсечка от газопровода   Разрешението e получено на 7 февруари 2019 г.
 • Подготовка на споразуменията за транспортиране на газ с търговците, резервирали капацитет за газопровода. (към момента има подписани предварителни такива).
 • Подаване на заявление за сертифициране като независим преносен оператор в Р. Гърция.

С оглед на полученото решение за освобождаване, проектната компания е подала за одобрение от регулаторите на България и Гърция Тарифен и Мрежови кодекс за газопровода.

Процедури за възлагане на обществени поръчки

„Ай Си Джи Би“ АД е секторен възложител съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Поради това си качество, всички договори за възлагане на дейности във връзка с проектирането, строителството, доставките и пускането в експлоатация, се възлагат чрез процедурите, предвидени в този закон.

Избор на инженер-консултант – избран изпълнител на 15.03.2019 - Консорциум ТИБЕИ.

Производство и доставка на линейни тръби – оценка на технически оферти. Очаква се в края на април 2019 г.
Избор на изпълнител за проектиране, доставка и строителство – фаза 2 за представяне на оферти от предварително избраните участници. Избор на изпълнител се очаква май 2019 г.

Археологически проучвания по трасето на българска територия – възложена поръчка на 06 август 2018 г. на НАИМ-БАН.

Строителен надзор за българската отсечка от газопровода – тече предварителен подбор. Очаква се през април 2019 г.

 

05/08/2016

„Ай Си Джи Би Пазарен Тест: Стартиране на Втора Фаза Обвързващи Оферти“

„Ай Си Джи Би“ АД, проектната компания, развиваща Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), управлявана с равни права от ИГИ Посейдон СА, Гърция и Български Енергиен Холдинг ЕАД, България, обявява стартирането на 2-ра Обвързваща Фаза на Пазарния Тест за IGB с публикуването на съответните Указания за Обвързващата Фаза.

Пазарният Тест се провежда в две фази: Фаза за Изразяване на Интерес, която бе проведена до 8 Април 2016 г. и Фазата на обвързващи оферти , която стартира днес.

Указанията за Фазата на обвързващи оферти са одобрени от съответните Национални Регулаторни Органи, а именно КЕВР, България с Решение No.У-3 от 21 юли 2016 г. и РАЕ, Гърция с Решение No. 255/2016 от 28 юли 2016 г.

Участниците, изразили интерес и Операторите на Преносни Системи ще бъдат директно уведомени, ще им бъдат предоставени съответните документи и поканени да участват във Фазата на Обвързващи Оферти в съответствие с чл. 3 от Указанията на Фазата на Обвързващи Оферти.

Виж още

 

27/04/2016

Девет необвързващи заявления на интерес са получени от Ай Си Джи Би АД – компанията, отговаряща за реализирането на газопровода Гърция-България

Девет необвързващи заявления на интерес бяха получени по време на фаза „Изразяване на интерес“ от „Ай Си Джи Би“ АД – компанията, която отговаря за реализирането на Газопровода Гърция-България (IGB). Заявленията на интерес са за общ капацитет от приблизително 4.3 млрд.м3/година за газопреносни услуги при прав поток от Гърция за България и приблизително 1 млрд.м3/година за газопреносни услуги при реверсивен поток от България за Гърция.

Компанията „Ай Си Джи Би“ АД, отговорна за реализирането на Газопровода Гърция-България, обявява приключването на фаза „Изразяване на интерес“ от Пазарния тест, провеждан с цел предварително ангажиране на капацитет от газопровода.

Крайният срок на фаза „Изразяване на интерес“ изтече на 8 април 2016 г., в съответствие с предходни удължавания на крайния срок, одобрени от националните регулаторни органи на България и Гърция, съответно Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) (България) и Регулаторния орган за енергетика (РАЕ) (Гърция).

Фазата „Изразяване на интерес“ стартира на 14 декември 2015 г. и беше проведена въз основа на Указанията и обявлението за „Изразяване на интерес“, които са издадени съвместно от КЕВР и РАЕ, в съответствие на параграф 6 от член 36 на Директива 2009/73/ЕК.

„Задоволителният резултат от фаза „ Изразяване на интерес“ е успешна стъпка за „Ай Си Джи Би“ и по-нататъшното развитие на проекта IGB, като част от очакваната еволюция на българския, югоизточния и централноевропейския газов пазар към алтернативни източници и коридори за доставка на газ, осигурени чрез предоставянето на газопреносни услуги във вертикална посока от Южния газов коридор. Наличието на преносен капацитет в IGB също така ще осигури надежден коридор за внос на втечнен природен газ (LNG) от региона, чрез съществуващите и планирани нови LNG регазификационни капацитети в Гърция“, отбелязват Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, изпълнителни директори на „Ай Си Джи Би“ АД.

Пазарният тест ще влезе във втора обвързваща, фаза – „Фаза на офериране“ след получаване на указания и одобрение от националните регулаторни органи на България и Гърция. Фазата на офериране ще осигури процеудра, при която ще се потвържди какво ще бъде нивото на реалния ангажиран капацитет въз основа на сключени договори.

 

31/03/2016

Удължаване на срока за подаване на Заявления за интерес до 08 Април 2016 г.

Важна информация: Крайният срок, в който подаването на Заявления за интерес в Пазарния тест за IGB ще се счита за валидно, се удължава от 31 Март 2016 г. до 08 Април 2016 г.

Удължаването на срока за подаване на Заявленията за Интерес е направено съгласно съответните консултации и съгласувания с Комисията за енергийно и водно регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция).

С изключение на срока за подаване на Заявленията за интерес, всички останали правила и условия в документацията за пазарния тест, публикувана тук, остават в сила.

14/12/2015

Нов пазарен тест за газопровод IGB

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура Пазарен Тест съгласно „Актуализирани Указания за управление и разпределение на капацитет на Междусистемна газова връзка Гърция - България, съгласно параграф 6 от член 36 от Директива 2009/73/ЕК“ (АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ), издадени съвместно от КЕВР и РАЕ.

 1. Заявление за интерес
 2. Актуализирани указания
 3. Приложение II
 4. Приложение III
 5. Въпроси и отговори

 

11/04/2014

Обява

 Във връзка с предстоящи процедури по българското законодателство за одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение на строеж и поради прекратена предходна конкурсна процедура, смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД обявява конкурс за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктура за българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България”.

Смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е отговорно за финансиране проектирането и изграждането на  Междусистемна газова връзка Гърция-България (проект IGB) и се предвижда да бъде собственик на съоръжението. Акционери с равно участие в дружеството са „Български енергиен холдинг” ЕАД и IGI Poseidon S.A.

Пълната документация за участие в цитирания конкурс за избор на изпълнител, както и всички условия, в т.ч. срокове, за участие са налице на следните интернет адреси:

www.icgb.eu (секция - Търговски, регулаторни и тръжни процедури)
www.bgenh.com (секция – Обяви / Процедури)

Файл 1

Файл 2

Файл 3

Файл 4

Файл 5

Файл 6

Файл 7

Файл 8

Файл 9

Файл 10

Файл 11

Въпроси и Отговори_1

 

05/02/2014

Обява

Във връзка с предстоящи процедури по българското законодателство за одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение на строеж, смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АДобявява конкурс за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктураза българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България”.

Смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ”АД е отговорно за финансиране проектирането и изграждането на  Междусистемна газова връзка Гърция-България(проект IGB) и се предвижда да бъде собственик на съоръжението. Акционери с равно участие в дружеството са „Български енергиен холдинг” ЕАД и IGI Poseidon S.A.

Пълната документация за участие в цитирания конкурс за избор на изпълнител, както и всички условия за участие са налице на следните интернет адреси:

www.icgb.eu (секция - Търговски, регулаторни и тръжни процедури)

www.bgenh.com(секция – Обяви / Процедури)

Краен срок за представяне на офертите - 17:00 часа, на 27 февруари 2014г.

Приложение 1, Приложение 1А, Приложение 2, Приложение 2А, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9

Въпроси и Отговори

Въпроси и Отговори 2

Въпроси и Отговори 3

Въпроси и Отговори 4

Въпроси и Отговори 5