Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Позиция на проектната компания “Ай Си Джи Би” АД

Във връзка с публикация на сайта 24rodopi.bg със заглавие Румен Петков алармира: 100 млн. евро изчезнали от газовата връзка, Кърджали ще плаща най-високата цена за газ! (видео), проектната компания “Ай Си Джи Би” АД заявява категорично следното:

Дейността на проектната компания “Ай Си Джи Би” АД по управление на проекта за изграждане на междусистемна връзка Гърция – България се осъществява в синхрон с българското и европейското законодателство и отговаря на най-високите стандарти. Бюджетът за изпълнение на проекта се формира финално при стартиране на обществените процедури по възлагане на основните дейности за реализацията на газопровода и твърдението, че той е бил завишен на по-късен етап не отговаря на истината.

Проектът за изграждане на интерконектор с Гърция се финансира частично със средства от европейски структури и фондове,  както и със заем от Европейската инвестиционна  банка, което налага допълнителен механизъм на контрол. Това гарантира, че всички дейности и процедури по реализацията на проекта се изпълняват съгласно всички законови предписания. IGB подлежи на редовни проверки и одити от независими международни институции, от което зависи усвояването на финансовите средства. Законосъобразността на всички действия на проектната компания и на основните изпълнители е пряко обвързана с напредъка по изграждането на проекта. Без положителни резултати при постоянния извършвания контрол IGB изобщо не би могъл да се осъществява.

Плащанията към изпълнителите на основните дейности не се извършват предварително, тъй като проектанта компания не разполага с пълния размер на бюджета и усвояването на средствата от европейските фондове се реализира чрез възстановяване на направените разходи. Отпускането на всеки транш се случва само след верификация на разходите и на необходимата документация, като се плаща единствено за извършени дейности и за доставено оборудване.

“Ай Си Джи Би” АД отхвърля категорично всички спекулации относно възможностите за достъп до газопреносна мрежа за общините в регионите по трасето на интерконектора. Проектната компания има изградено сътрудничество с лицензианта за дейността по разпределението на природен газ на територията на Кърджали, който ще изгради необходимата инфраструктура за присъединяване. Преговорите с лицензианта са в напреднал стадий, има вече съгласувана точка за присъединяване и предстои подписване на договор за присъединяване. Лицензиантът предвижда строителството на АГРС при Кърджали да завърши в унисон в влизането в търговска експлоатация на IGB.

Спекулации по темата за извършени нарушения целят единствено да уязвят репутацията на проекта и да доведат до неговото блокиране малко преди той да бъде завършен и въведен в експлоатация. С наближаване на момента на приключване на строителството зачестяват атаките срещу проекта, въпреки напредналата фаза . “Ай Си Джи Би” АД  и нейните акционери - инвеститори в проекта от национално значение за България и дружества, които се търгуват на фондовите борси или се оценяват от международни рейтингови агенции, заявяват твърдо, че  подобни опити за проваляне на проекта няма да успеят и ще отстояват категорично своите интереси срещу подобни посегателства върху техния имидж. 

“Ай Си Джи Би” АД си запазва правото да предприеме действия по съдебен път при отправяне на внушения или твърдения, несъответстващи на истината.


За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
diana.z@actionprgroup.com
Тел. 02/9803018
0885/074 422
0885/614 131

Дата 08/07/2021