Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Подаване на жалби

Тук можете да подадете жалби и оплаквания във връзка с изграждането на газовата връзка между Гърция и България до дружеството „Ай Си Джи Би” АД, в качеството й на собственик на проекта.

Подаването на жалба може да стане на мейл: complaints@icgb.eu телефон +359 (2) 4513 545 или чрез попълване на следната онлайн форма за подаване на жалби.

Жалбата може да бъде подадена на български, английски или гръцки език, като жалбоподателят трябва подробно да посочи в жалбата основанията за твърдяното нарушение на правата му, свързани с изграждането на газопровода Гърция-България.

Екипът на „Ай Си Джи Би” АД ще разгледа жалбата и ще се свърже с Вас в разумен срок от получаване на жалбата за допълнителна информация, ако е необходимо и за разрешаване на казуса.

Подаването на жалбите имат за цел да изследват проблема и да реагират по подходящ начин към по-доброто разбиране и адресиране на проблемите на хората, засегнати от изграждането на газопровода.

Механизмът също така помага на „Ай Си Джи Би” АД да избегне по възможност повторното възникване на подобни проблеми в бъдеще.

Онлайн формуляр за подаване на жалба

Информация за жалбоподателя

Ако жалбата се подава за друго лице, моля посочете неговите имена и данни за контакт.

Поверителност на жалбоподателя: * Моля да имате предвид, че ако жалбата Ви е насочена срещу друго лице, тогава служителят, който обработва Вашето оплакване, ще трябва да разкрие пред това лице подробности за жалбата с цел получаване на отговор.


Информация за контакт

Моля, отбележете как искате да се свържем с вас. Посочете също така допълнителен телефонен номер на ваш близък човек.

Допълнителен телефонен номер на близък роднина / лице за контакт
(в случай, че не успеем да се свържем с вас)


Информация за статута на жалбоподателя
Подробности по жалбата
Ако е възможно, представете доказателства или друга подходяща допълнителна информация.

Декларация за информираност и съгласие

,
,

с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 1. съм информиран/а и изразявам съгласие да предоставя личните си (например имена; адрес за кореспонденция, електронен адрес и др.) по смисъла на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство в областта на защитата на личните данни, на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД, с ЕИК 201383265, със седалище и адрес на управление: град София 1000, гр. София, ул.“Веслец“ №13, във връзка с качеството ми на жалбоподател и подаване на и разглеждането на жалбата ми по въпроси, свързани със строителството на ИГБ газопровод;
 2. съм информиран/а, че личните ми данни подлежат на обработване съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и другите приложими национални актове и европейски нормативни актове;
 3. съм информиран/а, че личните ми данни, включително и специални „чувствителни“ такива (в случай че има законово основание за това) се събират, обработват и съхраняват от „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД само за целите на подаване на и разглеждането на жалба по въпроси, свързани със строителството на ИГБ газопровод;
 4. съм информиран/а и изразявам своето съгласие „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД да предоставя мои лични данни в необходим за съответните цели обем и на следните категории лица:
  • на държавни органи, агенции и/или институции, на които с оглед подаване и разглеждане на жалбата от „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД
  ;
 5. съм информиран/а, че имам право на информация и достъп до личните ми данни, които „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД съхранява и обработва; право да възразя срещу обработването им при констатирано нарушение на законовите правила, правото да искам изтриването на незаконосъобразно обработвани и коригирането/допълването на неверни данни;
 6. съм информиран/а, че имам право да оттегля дадено от мен съгласие за обработване на лични данни за конкретна цел или по конкретен повод, в случай че това оттегляне не противоречи на законови изисквания и не възпрепятства разглеждането на подадената жалба;
 7. съм информиран/а, че „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД съхранява и обработва данните ми в законоустановените срокове, а при липса на такива, в срок, определен от „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД с оглед негови нормативно установени задължения и интереси, както и при спазване на принципите за ограничение на съхранението и свеждане на данните до минимум;
 8. съм информиран/а относно правото ми на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушаване на мои законни права и интереси, свързани с обработването на личните ми данни, обработвани от „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД;
 9. при промяна на личните ми данни, които съм предоставил на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД, ще го уведомя в срок от 3 (три) работни дни.

Дата: 18-08-2022 г.


* Задължителни полета
Вашата жалба e изпратено успешно.