Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Пазарен тест за газопровод IGB

 

25 ноември 2016

Пазарен тест IGB
До всички заинтересовани:

Текущият пазарен тест следва обичайните процедури до подписването на Споразумение за предварително резервиране на капацитет съгласно чл. 2.2 от „Актуализирани Указания за управление и разпределение на капацитета за междусистемната връзка IGB съгласно т.6 на чл. 36 от Директивата 2009/73/ЕК- ФАЗА I: покана на заинтересованите страни за изразяване на интерес за резервиране на капацитет“, както е публикувано на този уебсайт. Споразуменията за предварително рeзервиране на капацитет ще бъдат сключени след одобрение от Националните Регулаторни Органи на разпределението на капацитета в рамките на текущия пазарен тест.

„Ай Си Джи Би“ има удоволствието да обяви, че по време на процедурата, но по-късно от началото на текущия пазарен тест, регистрира повишаващ се пазарен интерес. В духа на чл. 36. т.6 от Директива 2009/73/ЕК , съгласно който „...всички потенциални ползватели на инфраструктурата следва да бъдат поканени да изразят интерес при договарянето на капацитет...“ „Ай Си Джи Би“ възнамерява да прецени започване на нова процедура за разпределение на оставащия в рамките на текущия пазарен тест неразпределен капацитет, при съгласуване и одобрение от Националните Регулаторни Органи. Цели се процедурата да се реализира при същите процедурни основания с адаптирана времева рамка.

 

6 октомври 2016

Удължаване на Втора Обвързваща Фаза на Пазарния Тест до 30 Ноември 2016 г.

Крайният срок, в който подаването на обвързващи оферти във Втора фаза на Пазарния тест за разпределение на капацитета на IGB ще се счита за валидно, се удължава от 31 октомври 2016 до 30 ноември 2016 г.

Удължаването на срока за подаване на обвързващи оферти е направено след консултации и одобрения от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция) и въз основа на искания от участници в първа фаза.

С изключение на срока за подаване на обвързващите оферти, всички останали правила и условия в документацията за участието в пазарния тест, публикувана тук, остават в сила. Сроковете, предвидени в рамките на процедурата, съответно се удължават с един месец.

 

5 август 2016

„Ай Си Джи Би Пазарен Тест: Стартиране на Втора Фаза Обвързващи Оферти“

„Ай Си Джи Би“ АД, проектната компания, развиваща Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), управлявана с равни права от ИГИ Посейдон СА, Гърция и Български Енергиен Холдинг ЕАД, България, обявява стартирането на 2-ра Обвързваща Фаза на Пазарния Тест за IGB с публикуването на съответните Указания за Обвързващата Фаза.

Пазарният Тест се провежда в две фази: Фаза за Изразяване на Интерес, която бе проведена до 8 Април 2016 г. и Фазата на обвързващи оферти , която стартира днес.

Указанията за Фазата на обвързващи оферти са одобрени от съответните Национални Регулаторни Органи, а именно КЕВР, България с Решение No.У-3 от 21 юли 2016 г. и РАЕ, Гърция с Решение No. 255/2016 от 28 юли 2016 г.

Участниците, изразили интерес и Операторите на Преносни Системи ще бъдат директно уведомени, ще им бъдат предоставени съответните документи и поканени да участват във Фазата на Обвързващи Оферти в съответствие с чл. 3 от Указанията на Фазата на Обвързващи Оферти.

 

27 април 2016

Девет необвързващи заявления на интерес са получени от Ай Си Джи Би АД – компанията, отговаряща за реализирането на газопровода Гърция-България

Девет необвързващи заявления на интерес бяха получени по време на фаза „Изразяване на интерес“ от „Ай Си Джи Би“ АД – компанията, която отговаря за реализирането на Газопровода Гърция-България (IGB). Заявленията на интерес са за общ капацитет от приблизително 4.3 млрд.м3/година за газопреносни услуги при прав поток от Гърция за България и приблизително 1 млрд.м3/година за газопреносни услуги при реверсивен поток от България за Гърция.

Компанията „Ай Си Джи Би“ АД, отговорна за реализирането на Газопровода Гърция-България, обявява приключването на фаза „Изразяване на интерес“ от Пазарния тест, провеждан с цел предварително ангажиране на капацитет от газопровода.

Крайният срок на фаза „Изразяване на интерес“ изтече на 8 април 2016 г., в съответствие с предходни удължавания на крайния срок, одобрени от националните регулаторни органи на България и Гърция, съответно Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) (България) и Регулаторния орган за енергетика (РАЕ) (Гърция).

Фазата „Изразяване на интерес“ стартира на 14 декември 2015 г. и беше проведена въз основа на Указанията и обявлението за „Изразяване на интерес“, които са издадени съвместно от КЕВР и РАЕ, в съответствие на параграф 6 от член 36 на Директива 2009/73/ЕК.

„Задоволителният резултат от фаза „ Изразяване на интерес“ е успешна стъпка за „Ай Си Джи Би“ и по-нататъшното развитие на проекта IGB, като част от очакваната еволюция на българския, югоизточния и централноевропейския газов пазар към алтернативни източници и коридори за доставка на газ, осигурени чрез предоставянето на газопреносни услуги във вертикална посока от Южния газов коридор. Наличието на преносен капацитет в IGB също така ще осигури надежден коридор за внос на втечнен природен газ (LNG) от региона, чрез съществуващите и планирани нови LNG регазификационни капацитети в Гърция“, отбелязват Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, изпълнителни директори на „Ай Си Джи Би“ АД.

Пазарният тест ще влезе във втора обвързваща, фаза – „Фаза на офериране“ след получаване на указания и одобрение от националните регулаторни органи на България и Гърция. Фазата на офериране ще осигури процеудра, при която ще се потвържди какво ще бъде нивото на реалния ангажиран капацитет въз основа на сключени договори.

 

31 Март 2016

Важна информация: Крайният срок, в който подаването на Заявления за интерес в Пазарния тест за IGB ще се счита за валидно, се удължава от 31 Март 2016 г. до 08 Април 2016 г.

Удължаването на срока за подаване на Заявленията за Интерес е направено съгласно съответните консултации и съгласувания с Комисията за енергийно и водно регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция).

С изключение на срока за подаване на Заявленията за интерес, всички останали правила и условия в документацията за пазарния тест, публикувана тук, остават в сила.

 

14 Декември 2015

Компанията „Ай Си Джи Би“ АД е отговорна за разработване, строителство и експлоатация на Междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB). „Ай Си Джи Би“ АД е подала заявление до регулаторните органи на България (КЕВР) и Гърция (РАЕ) за освобождаване от определени разпоредби на Директива на ЕС 2009/73/ЕК в съответствие с Член 36 от нея.

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура Пазарен Тест съгласно „Актуализирани Указания за управление и разпределение на капацитет на Междусистемна газова връзка Гърция - България, съгласно параграф 6 от член 36 от Директива 2009/73/ЕК“ (АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ), издадени съвместно от КЕВР и РАЕ.

Всички заинтересовани Търговци и Оператори на преносни системи са поканени да изразят интерес към ползване на газопреносните услуги на IGB. Също така се отправя покана към други Оператори на преносни системи, които имат интерес за свързване на техните системи с тази на Газопровод IGB.

Пазарният Тест е разделен на две фази: 1. Фаза Изразяване на Интерес (необвързваща); 2. Фаза на Офериране (обвързваща).
Участието във Фазата на Изразяване на Интерес е условие за последващо участие във Фазата на Офериране.

Фазата Изразяване на Интерес, в която заинтересованите страни са поканени да представят необвързващи Заявления за интерес, започва с публикуване на Обявление за Изразяване на Интерес.

  1. Expression of Interest Notice
  2. Updated Guidelines
  3. Exhibit II
  4. Exhibit III
  5. Questions & Answers