Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Основни дейности и изпълнение на Проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ (Проект IGB)

Статус - Проектът е в процес на изпълнение, приключени са всички подготвителни дейности, обектът е възложен за строителство, тече фактическо изпълнение.

Обща информация

Газовата връзка е с обща дължина от 182 км и капацитет на транспортиране на природен газ от 3 млрд.куб.м/г с възможност да бъде увеличен до 5 млрд.куб.м/г след изграждане на компресорна станция. Очакваните общи инвестиционни разходи за проекта са 240 млн. евро без ДДС, от които приблизително 220 млн. евро са капиталови разходи и 20 млн. евро са разходи за развитие.
Проектът е ключов за България и региона поради стратегическата си роля за осигуряване на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България.

Ключови дейности и напредък по основни процедури:

 • На 12 септември 2017 г. IGB получава разрешение за строеж на българска територия за цялото трасе на газопровода
 • На 8 август 2018 г. проектът получава от българските и гръцки регулаторни органи съвместно решение за освобождаване от изискванията във връзка с достъп на трети страни, регулиране на тарифата и отделяне по собственост, потвърдено от ЕС
 • На 8 ноември 2018 г. за Проекта IGB e издадено от ЕК решение за съвместима държавна помощ в съответствие с Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 - 2020 г.
 • На 21 декември 2018 г. проектната компания подписва договор за директно безвъзмездно отпускане на средства в размер на 39 милиона евро за проекта IGB от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
 • На 7 февруари 2019 г. се издава разрешение за строителство на територията на Република Гърция
 • През март 2019 г. ICGB приключва процедурата за избор на инженер-консултант за газовия интерконектор Гърция – България и в последствие се сключва договор за възлагане на обществената поръчка; На 24 април 2019 г. е избран изпълнител за извършване на строителен надзор за изграждането на газовия интерконектор Гърция-България на българска територия
 • На 3 април 2019 г. Европейската комисия официално одобрява отпускането на 39 млн. евро за изграждането на проекта IGB
 • През май 2019 г. ICGB финализира обществената поръчка за производство и доставка на тръби за изграждане на газопровода IGB
 • ICGB приключва процедурата за възлагане на проектиране, доставка и строителство на интерконектора с Гърция на 14 май 2019 г.
 • На 18 юли 2019 г. проектът получава лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа, което дава право и за начало на строителството на гръцка територия.
 • В началото на октомври 2019 г. националните енергийни регулаторни органи на Гърция и България излизат със съвместно решение за одобрение на Мрежови кодекс и Тарифен кодекс на проекта за интерконектор Гърция-България, с което ICGB се доближава до завършване на процедурата за сертифициране като независим газопреносен оператор
 • На 10 октомври 2019 г. по време на официална церемония в присъствието на министрите на енергетиката на Република България и Република Гърция се подписва договора за реципрочен заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 110 млн. евро. Заемът е обезпечен с държавна гаранция, издадена на основание подписано Гаранционно споразумение и подписано на 14 октомври 2019 г. в София и на 17 октомври 2019 г. в Люксембург между ЕИБ и Република България, което е ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2019 г., обн. ДВ бр. 99 от 2019 г.
 • На 10 октомври 2019 г. са подписани и обвързващи договори за пренос на газ с търговците, резервирали капацитет от газопровода, както и договорите с избраните изпълнители за производство и доставка на тръби и за строителство на газопровода. Актуализирано е акционерното споразумение между БЕХ и IGI Poseidon, с което се приема окончателния бизнес план на IGB, както и окончателния бюджет за строителството на газовата връзка
 • Завършени са археологически проучвания, изисквани от българското законодателство - извършени са пълни спасителни археологически разкопки за 27 обекта, археологически сондажи за уточняване на дебелината на културните слоеве са извършени на 10 обекта и са установени 58 обекта за наблюдение по време на строителството. Общата сума на договора е 2 милиона евро.
 • На 2-ри юли 2020 г. се приема Закон за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г., обн. ДВ 63 от 2020 г.
 • Към края на 2020 г. е усвоен първият транш от предоставения заем от ЕИБ в размер на 30 млн. евро, на 18.01.2021 г. е усвоен и вторият транш в същия размер. Одобрено е и плащане в размер на 6,4 млн. евро от безвъзмездна помощ в рамките на Европейската енергийна програма за възстановяване на обща стойност 45 млн. евро.
 • През м. ноември 2020 г. са заявени 28,5 млн. евро за възстановяване от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 4, чието плащане се очаква през първото тримесечие на 2021 г.
 • На 9 декември 2020 г. е подадено Заявление за получаване на лиценз за независима система за пренос на газ на територията на Република Гърция към регулиращия орган по енергетика RΑΕ в Гърция;
 • На 26 януари 2021 Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно Междусистемна газова връзка Гърция – България (Проект IGB) е ратифицирано от гръцкия парламент.

Данни за изпълнение на строителството:

Трасето на интерконектора е разделено на 7 основни лота, като най-късият е с дължина 9,55 км, а най-дългият - 71,90 км. 106 км от трасето на българска територия ще бъдат изградени посредством автоматично заваряване, а останалата част от 45 км - чрез ръчно заваряване.

Изпълнение на договор за производство и доставка на линейни тръби - статус (към 02.02.2021г):
Производство: Общо произведено количество: 187 071 m, Лот №1, 2, 3, 4  и 5 – завършени; Общо доставено количество: 187 071 m

Изпълнение на договор за проектиране, доставка и строителство - статус (към 02.02.2021г):
Разчистен терен, 125 км разнесени тръби, 95 км заварен газопровод, 62 км изкопана траншея и 52 км положен газопровод.

Продължават дейностите по ръчно и автоматично заваряване, подготовка на студено огънати колена и обратно зариване при положените участъци. Предвидено е рекултивиране при изпълнение на линейната част.

Срокове за изпълнение
Първоначално проектът е таргетиран със срок за изпълнение края на 2020 г., но поради продължили по-дълго процедури по обжалване на решенията за избор на изпълнител по Договора за производство и доставка на тръби, както и поради необходимостта от осигуряване на финансирането в пълен размер, което се реализира едва с подписването на договорите от 10.10.2019 г., строителството е възложено през м. октомври 2019 г., с краен срок за изпълнение 28.04.2021 г.

Към началото на м. Февруари 2021 г. се наблюдава забавяне спрямо първоначално договорения срок за завършване на обекта, което се дължи основно на обявяването на извънредно положение в България поради разпространението на пандемията от COVID-19, считано от 13-ти март 2020 г., което съвпадна с активната фаза на дейностите по строителството.

Глобалното разпространение на пандемията от COVID-19 беше неочакван фактор, който беляза развитието на проекта през 2020 г. и продължава да затруднява поддържането на равномерните темпове на работа, заложени в предварителния план на проекта. Предвид интернационалния характер на IGB и участието на служители и експерти от различни държави, ограниченията при международни пътувания и задължителният карантинен период, който се спазва стриктно, оказват допълнително влияние върху работните процеси. Животът и здравето на всички служители, ангажирани с дейности по проекта, са на първо място и тяхната безопасност е основен приоритет на всички страни по проекта.

По-конкретно, наложените ограничения в България и Гърция за преминаване през границата, задължителната карантина при преместването на персонал между двете държави, ограниченията в придвижването на техника и механизация, както и забраните за пътуване на персонал от някои други държави от ЕС /Белгия, Италия, Латвия/, от които има ангажирани доставчици и партньори, значително намалиха темповете на изпълнение на основните дейности.

Към момента изпълнителят по договора за проектиране, доставка и строителство – гръцката фирма J&P AVAX S.A, е подал искане за удължаване на срока за реализация на проекта с индикативен срок края на 2021 г. Искането е обосновано с глобалното разпространение на пандемията от COVID-19. Тепърва предстои постъпилото искане от страна на строителя да бъде подложено на обсъждане от акционерите на проектната компания. Междувременно, с подкрепата на националните правителства на двете държави, продължават да се търсят начини за оптимизация на работата, така че газопроводът да бъде успешно реализиран във възможно най-оптимален срок, поставяйки на първо място здравето и сигурността на всички служители на терен.

Други предизвикателства и трудности при реализацията на проект IGB:

 • Специални пресичания посредством хоризонтално насочено сондиране: Докато дейностите по завършването на линейната част на газопровода напредват сериозно, за реализацията на проекта остават и няколко по-сложни задачи за изпълнение. Предстои  осъществяването на хоризонтално насочено сондиране за газопровода. То трябва да се случи при преминаването на тръбата под язовир "Студен кладенец" и река Марица, което е един от най-трудните процеси при изпълнението на проекта.
 • Тежък планински терен: географските особености на терена, които на места създават затруднения при изпълнението на заварките. Така например поради сложността на терена в Родопите на места дейностите текат по-бавно, тъй като могат да се изпълняват само ръчни заваръчни шевове. В планинския район край Маказа и от гръцка страна има подобна необходимост, отново поради естеството на терена. Това не позволя да се използват автоматични заварки на тези части от трасето, което налага прилагането на по-бавния процес по ръчно заваряване
 • Доставки на оборудване: Друго предизвикателство пред проекта е да бъде завършено работното проектиране и да бъде поръчано оборудването с дълъг срок на доставка (кранове, подгреватели, газ-хроматографи, измервателни уреди и др.). В условия на световна пандемия това е изключително трудно и неминуемо води до забавяния от страна на производителите и логистичните компании, отговорни за транспорта.
 • Приключване на процедура по сертифициране като оператор на преносна мрежа пред националните регулаторни органи на две държави – България и Гърция, и с последващо становище на ЕК.
 • При реализацията на интерконектора се прилага нова социално-екологична система за управление (ESMS), която е разработена специално за IGB. Системата е тясно свързана с ангажиментите на проектната компания за устойчивост, опазване на околната среда, рекултивация на трасето на интерконектора, както и съхраняване на културно-историческото наследство. Първият независим одит на системата вече е успешно приключил, а в рамките на проекта са планирани още 9 одита в различните етапи на реализация и експлоатация на газопровода.

Мерки за преодоляване на забавянето

Проектната компания и нейните акционери са концентрирали усилия за преодоляване на негативните последици от кумулираните закъснения, като конкретните действия са:

 • Вземане на решение за промяна на финансовите условия по Договора за проектиране, доставка и строителство, съответно сключване на допълнително споразумение, с което е осигурен повече работен капитал на изпълнителя на строителството с цел заплащане на аванси на производители на оборудването и ускоряване на доставките;
 • Активно ангажиране на персонала на Възложителя в дейностите по облекчаване на екологичните забрани, приложими за пресичанията на големите водни обекти, провеждане на процедурите по Закона за опазване на околната среда с ресурси на Възложителя с цел максимално бързо получаване на крайните актове на компетентния орган;
 • Провеждане на процедури по подновяване на необходимите разрешения и съгласувания с ресурс на Възложителя;
 • Въвеждане на процедури и мерки за контрол на строителния обект с оглед предотвратяване или свеждане до минимум на риска от разпространение на зараза от COVID-19 между персонала, пряко ангажиран със строителството.
 • Пълно ангажиране на Възложителя в процеса на обезщетяване на ползвателите на земеделски земи с цел обезпечаване на бърз и лесен достъп на строителя до засегнатите имоти и избягване на спорове по обезщетенията.
Въпреки намаления темп на изпълнение на строителните дейности и кумулираното забавяне като следствие от комбинация от фактори, проект Междусистемна газова връзка Гърция – България е в необратима фаза и според прогнозата на изпълнителя на строителството, обектът трябва да бъде предаден на Възложителя до края на 2021 г.


За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
Тел. 02/9803018
0885/074422

Дата 04/02/2021