Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Българското правителство одобри вчера в Министерски съвет изменението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 като по този начин заявява позицията на страната и изпраща за одобрение на ЕК

Правителството прие Решение за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, като основа за водене на преговори с Европейската комисия.

Една от промените е свързана с повишаване на сигурността, надеждността и непрекъсваемостта на доставките на природен газ чрез диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ.

По Инвестиционен приоритет 4.1. основният финансов ресурс се предоставя на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България, а на проекта за газова връзка България - Сърбия се предоставя техническа подкрепа за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството.

Горепосоченото изменение е в съответствие с европейското законодателство и няма да даде отражение върху вече одобрените в ОПИК специфични цели.

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 12/09/2018