Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Ай СИ Джи Би“ АД, гр. София, ул. „Веслец“ № 13, ет. 2, П.К. 1000

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, за планирана промяна в инвестиционно предложение за изграждане на „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

„Ай Си Джи Би“ АД предлага следната промяна на инвестиционно предложение:
Изменение на трасето на газопровода в участъка от км 21+213.01 до км 21+471.59 на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция - България” в землищата на с. Брегово и с. Кърчовско, община Кирково, област Кърджали и отмяна изграждането на АГРС Димитровград и АГРС Кърджали.

За контакти:
Станислав Петков
tel.: +359 2 4510 131
email: stanislav.petkov@icgb.eu

Георги Владимиров
tel.: + 359 2 4231 356
email: georgi.vladimirov@icgb.eu

Валентин Станчев
tel.: +359 988 328 970
email: vms3@abv.bg
Писмени становища и мнения се приемат в Министерство на околната среда и водите, гр. София – 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22.

Приложение:
1. Уведомление по чл. 4, от Наредбата за ОВОС

 

За повече информация:
Валентин Станчев
tel.: +359 988 328 970
email: vms3@abv.bg

Дата 30/03/2021