Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Ай СИ Джи Би“ АД, гр. София, ул. „Веслец“ № 13, ет. 2, П.К. 1000

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, за планирана промяна в инвестиционно предложение за изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция – България.

„Ай Си Джи Би“ АД предлага следната промяна на инвестиционно предложение:
Промяна в размера на площите, необходими за организиране на временните спомагателни площадки за реализиране на безизкопното преминаване под язовир Студен кладенец.

За контакти Георги Владимиров, e-mail: georgi.vladimirov@icgb.eu, тел: 0884 047 079, адрес: гр. София, ул. „Веслец“ № 13, ет. 2, П.К. 1000

Писмени становища и мнения се приемат в Министерсто на околната среда и водите, гр. София – 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22.  

Приложение:
1. Уведомление по чл. 4, от Наредбата за ОВОС

 

За повече информация:
Георги Владимиров
e-mail: georgi.vladimirov@icgb.eu
тел: 0884 047 079
адрес: гр. София, ул. „Веслец“ № 13, ет. 2, П.К. 1000

Дата 30/10/2020