Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Изграждането на интерконектора с Гърция напредва без нито едно констатирано нарушение след редица регионални проверки

Строежът на междусистемната газова връзка подлежи на системен контрол от национални и чуждестранни институции и независими одитори, което гарантира качествено изпълнение на всички дейности и процеси

Всички дейности и процеси по изграждането на интерконектора с Гърция се изпълняват качествено и законосъобразно и отговарят на най-високите стандарти в бранша. Това установиха редица проверки на регионално и национално ниво, свързани с изпълнението на строителството на междусистемната газова връзка Гърция-България. Управлението на проекта се изпълнява успешно и до момента нито една проверка не е резултирала в налагане на санкция.

„За нас са от изключително значение както качеството на изпълнение, така и безопасността на екипите на терен, ангажирани с изграждането на газопровода IGB. Работим активно и в посока опазване на околната среда в районите по трасето на интерконектора. Вярваме, че постигнатото до този момент отговаря на всички международни стандарти и изисквания и полагаме необходимите усилия темпото на изпълнение на проекта да е стабилно и той да завърши в договорения срок“, заявиха изпълнителните директори на проектната компания ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. Те поясниха, че контролът по качеството от страна на проектната компания е непрекъснат и усилията на екипа на ICGB спомагат за постигане на отлични резултати на всички проверки, преминати до момента.

В периода от началото на годината до 20.08.2021 г. има извършени 8 проверки от местните и общински структури в районите, през които минава газопроводът. Това са предимно регионалните дирекции за национален строителен контрол (РДНСК) в областите Кърджали, Стара Загора и Хасково, както и от областния управител на гр. Стара Загора. Обект на проверяващите са редица документи, свързани с разрешителни и договори за строеж, договори с фирмите за извършване на строителен и авторски надзор, условия за безопасност. В заключенията на всяка от завършилите вече инспекции е констатирано, че не са установени нарушения и няма издадени предписания.

В началото на месец август е извършена и проверка по инициатива на Министерство на енергетиката, предмет на която са техническите аспекти на изпълнение на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България – качество на заваръчните работи, наличие на корозия по доставените тръби, изпълнение на оптичната комуникационна връзка по трасето на газопровода.

Работната група, в която участват представители на енергийното ведомство и преподаватели от Минно-геоложкия и Техническия университет в София, има за цел да извърши проверка и анализ на предоставената документация, свързана с договора за строителство, техническото задание  и техническият проект, както и да провери на място на строително-монтажните работи в околностите на гр. Хасково. В рамките на проверката са прегледани детайлно резрешенията за строеж, процедурите по транспорт, геодезия, полагане на тръби, изпълнение на оптичната линия, електрохимична защита от корозия, изпълнението на процедурите за заваряване и контрол и качеството на изпълнените заваръчни съединения и др. Заключението на проверката е категорично, че документацията е добре разработена спрямо съответните изисквания и позволява успешно извършване на строително-монтажни работи на газопровода между гр. Стара Загора и гр. Комотини.

Едновременно с регулярните проверки на местно и национално ниво, дейността на проектната компания и напредъка по изграждането на интерконектора подлежат на постоянни одити от независими фирми и международни институции, свързани със завишените изисквания по договора за финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). ICGB вече приключи успешно и третия от шестте планирани екологични одита, които се извършват от независим международен консултант. След задълбочени проверки от страна на ЕИБ на вече изпълнените дейности на терен, проектната компания финализира и усвояването на първите два транша от заемното финансиране.

Изпълнението на интерконектора с Гърция напредва по график и строителят предвижда приключването му в одобрените по договор срокове до края на 2021 г. Реализацията на газопровода IGB има ключова роля не само за енергийната диверсификация на България, но и ще даде възможност за директен достъп на редица български общини до газопреносна мрежа. Подготовката за този процес вече тече в районите на Кърджали и Димитровград, където ICGB вече си сътрудничи с лицензираните за региона газоразпределителни дружества и проявили интерес индустриални клиенти.


За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
diana.z@actionprgroup.com
Тел. 02/9803018
0885/074 422
0885/614 131

Дата 31/08/2021