Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB усвои първите 30 млн. евро по заема от ЕИБ за реализацията на газовия интерконектор с Гърция

Проектната компания ICGB, която отговаря за изпълнението на газовия интерконектор Гърция-България, успешно усвои първия транш от заемното финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Общата стойност на финансирането от ЕИБ за целите на проекта възлиза на 110 млн. евро, които са обезпечени с гаранция от страна на българската държава.

„Това е безусловно постижение, което коства много комплексна подготовка и съвместни усилия както от страна на проектната компания, така и от страна на ЕИБ и БЕХ, тъй като усвояването на такъв ресурс изисква предварителното изпълнение на редица сериозни условия“, обясниха изпълнителните директори на проектната компания Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. Според тях този успешен етап в работата по проекта е и знаков сигнал за доверието на финансовата институция към IGB.

Договорът за заем от страна на ЕИБ е сключен с БЕХ през 2019 г., като така финансирането на проекта IGB е напълно обезпечено. Общата стойност на интерконектора, който ще свързва газопреносните мрежи на България и Гърция, е близо 240 млн. евро, които са осигурени чрез капитал на акционерите, заема от ЕИБ в размер на 110 млн. евро с държавна гаранция и грантове в размер на 39 млн. евро по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. За целите на проекта са осигурени и 45 млн. евро от Европейската енергийна програма за възстановяване.

За получаването на първия транш от заема от ЕИБ са постанвени редица предварителни условия, включително въвеждането на Рамка за екологично и социално управление на изпълнението на проекта /Environmental and Social Management Framework/. Тези планове включват над 20 документа и имат за цел да  въведат екологичните и социални стандарти на международните финансови институции, приложими за подобен тип инфраструктурни проекти, в това число планове и мерки за комуникация и подпомагане на местните общности, обезщетяване на засегнатото население, възстановяване на поминъка и други. Като част от предварителните условия на ЕИБ е избран и консултант за екологичен и социален мониторинг, който трябва да извършва одити на изпълнението на екологичните и социални мерки, заложени в разработената екологична и социална рамка и да докладва на Европейската инвестиционна банка.
За проекта IGB са изготвени и представени редица  документи – договори за пренос на газ с ползвателите на капацитет; споразумение за усвояване на заема и договор за учредяване на особен залог в полза на БЕХ ЕАД като пряк заемодател на проектната компания. Учредени са и другите обезпечения, сключена е изискуемата застраховка с необходимото покритие за всички рискове по време на строителството.

ICGB отчита синхронизираната и целенасочена работа с екипа на ЕИБ и акционерите в проекта като израз на общата позиция на националните правителства на двете държави и на ЕК, която поставя проекта IGB като основен приоритет в сектор енергетика за целия регион.

„Реализацията на газопровода ще увеличи сигурността на доставките на газ и ще доведе до реална диверсификация на източниците. Ние сме уверени в успеха на проекта и постигнатото усвояване на първата вноска от заема е сериозен и значителен напредък, който е възможен благодарение на упоритите усилия на всички страни“, изтъкна Константинос Караянакос.

По думите на Теодора Георгиева изпълнението на всички условия за усвояването на заема е уникален проектен резултат, особено предвид настоящата сложна епидемиологична обстановка и мултинационалния профил на екипа, който работи по реализацията на интерконектора IGB.

„Напредъкът по реализацията на проекта доказва, че при наличието на обща стратегическа кауза, какъвто е газопроводът IGB, няма препятствия, които не могат да бъдат преодолени“, уверена е Георгиева.  

 

За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
Тел. 02/9803018
0885/074422

Дата 26/08/2020