Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB удължава крайния срок за кандидатстване по обществената поръчка за избор на инженер-консултант за изграждане на интерконектора Гърция-България

„Ай Си Джи Би“ АД обявява удължаване на срока за подаване на оферти за обществената поръчка „Избор на инженер-консултант за проект „Изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция-България“ до 15 януари 2018 г. Първоначално обявеният краен срок - 19 декември 2017 г., бе съобразен със законоустановения минимален срок от 35 дни съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Удължаването на крайния срок за подаване на оферти за инженер-консултант вече е оповестено на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки и в Официален вестник на Европейския съюз, като е видимо за всички участници.

Поради нарастващия брой на получените от дружеството заявления за удължаване на срока и при спазване на степента на свобода на преценка, предоставена на „Ай Си Джи Би“ АД като възложител по ЗОП, е взето решението крайният срок за кандидатстване по обществената поръчка да бъде удължен.  Предприемането на тази стъпка ще допринесе за нивото на конкуренцията и е в интерес на възложителя.

От друга страна, крайният срок за подаване на оферти за обществената поръчка не е значително удължен, тъй като за успешната реализация на проекта е от първостепенна важност да се избере инженер-консултант в най-близко бъдеще.

Дата 13/12/2017