Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB удължава крайния срок за подаване на заявления за участие в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие за избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България"

„Ай Си Джи Би“ АД обявява удължаване на срока за подаване на заявления за участие за обществената поръчка „Избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България" до 24 юли 2019 г.  Удължаването се налага за да може Възложителят надлежно да публикува отговори на постъпили искания за разяснения в предвидения от ЗОП срок.

Удължаването на крайния срок за подаване на оферти за водещ застраховател вече е оповестено на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки и в Официален вестник на Европейския съюз, като е видимо за всички участници.

Дата 10/07/2019